Bessa na rynkach akcji nie jest w stanie powstrzymać tendencji rozwojowych globalnych rynków finansowych ani procesów wiązania z rynkiem coraz szerszych grup odbiorców. Rozwój inżynierii finansowej i systemu rynkowego w Polsce powoduje, że zarówno firmy, jak i gospodarstwa domowe interesują się tym, co dzieje się na rynkach finansowych. Kondycja budżetu rodzinnego po części zależy od wysokości rat kredytu, którego stawka kształtowana jest przez rynek (WIBOR lub odpowiedni LIBOR). Także dla firm, koszty kredytów, ustalanych przez rynek, stanowią niebagatelne obciążenia. Jednocześnie podmioty gospodarujące zyskują nowe możliwości finansowania, inwestowania, zabezpieczania. Obserwujemy, jak ewoluują procesy wiążące podmioty ze sfery realnej z rynkami finansowymi. Jednym z przykładów tej zależności jest tzw. sekurytyzacja.

Sekurytyzacja to proces polegający na emisji papierów wartościowych na rynku finansowym w oparciu o aktywa. Mogą to być nieruchomości, należności od klientów, udzielone kredyty kupieckie albo strumienie pieniężne z tytułu np. wynajmowania powierzchni handlowej. Rozwinięte banki inwestycyjne mogą sekurytyzować niemal wszystkie posiadane aktywa, od wierzytelności z tytułu kart kredytowych, poprzez kredyty samochodowe i kredyty hipoteczne. Z tej formy zwiększania płynności korzystają także firmy leasingowe. Mogą to być zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe. W efekcie następuje przekształcenie wierzytelności w papiery wartościowe. Cechą charakterystyczną sekurytyzacji jest to, że zdarzenia związane z realizacją programu sekurytyzacji izolowane są od inicjatora programu poprzez sprzedaż aktywów organizatorowi emisji papierów wartościowych. W ten sposób zmniejsza się zależność ryzyka papierów wartościowych od kondycji finansowej inicjatora.

Transakcja przebiega w kilku fazach. Jej początek to utworzenie przez posiadacza aktywów (inicjatora) tzw. spółki specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose vehicle, SPV). Jej jedynym celem jest emisja papierów pod zastaw wierzytelności otrzymanych od inicjatora. Kiedy aktywa znajdą się w księgach spółki, przeprowadza się emisję papierów dłużnych, zabezpieczonych wierzytelnościami. Środki pozyskane z wypuszczenia na rynek papierów są przeznaczane na spłatę zobowiązań wobec inicjatora. Fundusze na wykup wyemitowanych obligacji pochodzą z systematycznie odzyskiwanych rat kapitałowych i odsetek od posiadanych przez SPV wierzytelności.

Sekurytyzacja jest formą finansowania należności popularną na rozwiniętych rynkach. Jest najszybciej rozwijającym się obszarem leżącym na styku rynku kapitałowego i sfery realnej w USA i Europie Zachodniej. Ekspansja tego zjawiska nie ominie także Polski.