RENATA BUGAŁA

menedżer w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Taxand

Wsparcie finansowe udzielane będzie w ramach przyjętej przez Grecję w listopadzie 2007 r. polityki spójności na lata 2007-2013. W nowym okresie programowania Grecja wdrażać będzie 14 nowych programów operacyjnych. Dziesięć z nich finansowanych będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności, a cztery z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Łącznie sfinansują one w greckich regionach inwestycje w wysokości 20,21 mld euro.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości koncentrować się będzie głównie na obszarach związanych z poprawą warunków konkurowania firm na rynkach zagranicznych poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w produkcji, jak i usługach. Szczególną troską państwa objęte zostaną małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą również adresatem nowoczesnych instrumentów finansowania aktywności inwestycyjnej oraz działań zmierzających do poprawy dostępności usług finansowych dla biznesu. W ramach nowych unijnych programów pomocowych Grecja zapewni również subsydia dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wspierane będą inwestycje produkcyjne, których celem jest nawiązywanie trwałego partnerstwa pomiędzy zagranicznymi przedsiębiorstwami i greckimi firmami, prowadzące do wzrostu eksportu oraz tworzenia i wzmacniania zaawansowanych międzynarodowych systemów produkcji.

Ze wsparcia finansowego będą mogli korzystać również przedsiębiorcy działający w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystyki. Grecja, zajmując czwarte miejsce w osiąganych rocznie przychodach netto z tego sektora gospodarki wśród wszystkich krajów UE, poświęca wiele uwagi na finansowanie dalszego jego wzrostu. W nowym okresie budżetowym oczekiwanym efektem pomocy publicznej w tym obszarze będzie podniesienie jakości produktów i usług turystycznych, m.in. poprzez rozwój nowych i innowacyjnych form wypoczynku. Podejmowane działania mają prowadzić do wydłużenia okresu pobytu zagranicznych turystów w kraju oraz redukcji zjawiska sezonowości. Wspierane będą również inicjatywy w zakresie promowania Grecji jako bezpiecznego i atrakcyjnego turystycznie miejsca pobytu i wypoczynku.

Krajowe programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymają łącznie 4,4 mld euro z funduszy UE. Ich głównym celem będzie promowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa elastyczności pracowników do podejmowania zatrudnienia, m.in. poprzez wprowadzanie nowych form zatrudnienia i organizacji pracy. Specjalne wysiłki będą skierowane również na rozwiązywanie problemu nielegalnego zatrudnienia oraz na walkę z dyskryminacją grup szczególnie na nią narażonych.

Instytucją koordynującą działania związane z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, w ramach przyjętych programów operacyjnych, jest obecnie greckie ministerstwo gospodarki i finansów (www.mnec.gr).