Dostępna na rynku bankowym oferta kredytów inwestycyjnych dla firm jest też zróżnicowana według kryterium, które umownie można by określić jako poziom współpracy z kredytującym.

Współpraca z bankiem

W szczegółach polega to na tym, że lepsze warunki kredytowania uzyska firma, która jest już klientem kredytującego banku. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zamiast standardowego rachunku bieżącego czy kredytowego ma z tym bankiem podpisaną umowę pakietową.

Pakiety biznesowe z reguły obejmują, poza operacjami bankowymi związanymi z prowadzeniem rachunku bieżącego, całe linie wszelkich produktów bankowych, z których firma, po podpisaniu stosownej umowy z bankiem, korzysta na szczególnych prawach. Są wśród nich produkty kredytowe, w tym coraz częściej kredyty o charakterze inwestycyjnym w postaci linii kredytowej, z której można skorzystać szybko i w sposób uproszczony, często bez konsultacji z bankiem, byle tylko były one przeznaczone na cele zgodne z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi np. o zakup pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu informatycznego lub wyposażenia firmy oraz innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Jaka strategia, taki kredyt

Klasyczny kredyt inwestycyjny powinien być przeznaczony na pomnażanie majątku firmy, czyli na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych. W przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność, jeśli mają one zdolność kredytową, kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na zakup pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności.

Pewną nowością na rynku bankowym jest obecnie różnicowanie oferty kierowanej do firm według etapu rozwoju przedsiębiorstwa. I tak na inne propozycje liczyć może firma dopiero debiutująca na rynku, na inne ustabilizowana, a jeszcze na inne firma innowacyjna, planująca dynamiczną ekspansję.

Banki stosują różne strategie wobec nich. Dotyczą one również kredytów inwestycyjnych. Potencjalny kredytobiorca, ubiegając się o finansowanie inwestycji, musi wykazać się nienaganną historią finansową oraz odpowiednio przygotowanym biznesplanem, ale jeśli osiągnął pewien status rozwoju, może liczyć na wsparcie bankowego doradcy, w tym działającego z nim w stałej i ścisłej współpracy.

Jeśli firma chce się rozbudowywać, kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na finansowanie zakupu na rynku pierwotnym lub wtórnym, wykupu albo budowy lokalu lub budynku użytkowego wraz z gruntem, który będzie wykorzystywany do wykonywania działalności. Może to być także przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, remont, adaptacja lub modernizacja nieruchomości na potrzeby wykonywania działalności.

Obecnie banki, oprócz oferty kredytów inwestycyjnych o charakterze uniwersalnym, proponują firmom specjalne kredyty celowe.

Na rozbudowę lub transport

Największa oferta dotyczy zakupu samochodów oraz innych środków transportu, na wzór kredytów samochodowych oferowanych konsumentom. Podobnie jest z zakupem nieruchomości. Jeśli mogą być one zabezpieczone wpisem hipoteki do księgi wieczystej takiej nieruchomości, banki oferują specjalne kredyty hipoteczne dla firm. Z tego sposobu finansowania łatwiej niż w przypadku innych kredytów inwestycyjnych mogą skorzystać przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające działalność.

Wiele banków oferuje klientom instytucjonalnym kredyty inwestycyjne o charakterze pomostowym. Najczęściej dzięki nim można uzyskać środki własne na rozpoczęcie przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kredyt pomostowy zapewnia beneficjentowi dostęp do środków finansowych od momentu poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją projektu aż do momentu otrzymania refundacji.