9 września rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej, przedłożony przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on deficyt nieprzekraczający 18,2 mld zł, wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 proc., dynamikę PKB na poziomie 4,8 proc., a inflację - 2,9 proc.

Rząd przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą prawie 269,9 mld zł, a wydatki nie więcej niż 288 mld zł. Wyliczenia te nie uwzględniają środków na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale pieniędzy z UE. Zostaną one dołączone na późniejszym etapie prac nad ustawą.

Dochody z podatków mają wynieść ponad 252 mld zł

Relacja dochodów do PKB wyniesie 19,5 proc. Dochody z podatków mają wynieść ponad 252 mld zł, czyli o 9,4 proc. więcej niż w tym roku, a ich relacja do produktu krajowego brutto wzrośnie do 18,2 proc.

Dochody budżetu z VAT zaplanowano w wysokości 119,6 mld zł. Będzie to o 9,8 proc. więcej niż w 2008 r. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 8,7 proc.

W projekcie ustawy określono, że w 2009 r. do budżetu państwa wpłynie ponad 57,6 mld zł z tytułu podatku akcyzowego. Wpływ na to będzie miała m.in. większa akcyza na papierosy, gaz płynny do napędu silników spalinowych, ulga przysługująca od każdego litra biokomponentu dodanego do benzyny i oleju napędowego.

Zwiększą się również dochody pochodzące z podatku od gier - szacuje się, że wyniosą one ponad 1,36 mld zł, czyli o 4,9 proc. więcej niż w 2008 r.

O 16,2 proc. mają wzrosnąć wpływy budżetowe z CIT. Wyniosą one 33,1 mld zł. MF przewiduje, że dochody z PIT osiągną ponad 40,2 mld zł.

Przychody z prywatyzacji zaplanowano na poziomie 12 mld zł, z czego wpływ netto do budżetu państwa może wynieść 6,76 mld zł. Pozostałe środki (5,24 mld zł) będą przeznaczone m.in. na: Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców czy tworzenie rezerwy na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Na koniec 2009 r. bez pracy ma pozostawać 1,3 mln osób

Rząd planuje, że w 2009 r. zatrudnienie w gospodarce wzrośnie o 2 proc. Na koniec 2009 r. bez pracy ma pozostawać 1,3 mln osób, a bezrobocie ma wynieść 8,5 proc. Zmniejszy się jednak - do 4,8 proc. - dynamika PKB (wobec 5,5 proc. planowanych w tym roku), inflacja wyniesie 2,9 proc., realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,6 proc., wzrost spożycia ogółem - 4,5 proc.

W przypadku osób fizycznych nastąpi znaczne obniżenie obciążeń podatkowych dzięki nowej skali ze stawkami na poziomie 18 proc. i 30 proc. Próg podatkowy ustalono na poziomie 85,528 zł, a kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

Zgodnie z projektem od marca nastąpi waloryzacja emerytur i rent

Zgodnie z projektem od marca nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Będzie ona zależeć od wskaźnika średniorocznej inflacji w 2008 r. w stosunku do 2007 r., powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.

Planowane jest zwiększenie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym części oświatowej subwencji ogólnej. Ma ona objąć wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli - o 5 proc. od stycznia i o 5 proc. od września 2009 r. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej mają wzrosnąć o 3,9 proc. W sumie wydatki państwa powinny wzrosnąć o 5,3 proc. względem 2008 r.

Do uzasadnienia ustawy budżetowej na 2009 r. po raz pierwszy dołączono pełne uzasadnienie projektu budżetu w układzie zadaniowym, jako uzupełnienie dotychczasowego sposobu planowania wydatków.