Zwycięzcami w kategorii spory podatkowe zostały: ex aequo EY i Deloitte oraz ex aequo ALTO Tax i KDCP, a także PwC. W kategorii projekty podatkowe: ex aequo Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ALTO Tax, ex aequo Crido i EY, a także PwC

Wyboru najlepszych firm w obu kategoriach dokonała kapituła redakcyjna. W kategorii spory podatkowe wybraliśmy firmy, które mogą poszczycić się przełomowymi, ważnymi osiągnięciami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sądami a także przed organami podatkowymi II instancji.
Jeśli chodzi o projekty, doceniliśmy firmy, które zaproponowały i wdrożyły najbardziej nowatorskie, unikalne, przełomowe rozwiązania.
Najlepsi w sporach
Dwie najlepsze firmy – Deloitte i EY – mogą poszczycić się wieloma wygranymi w sądach. Uznaliśmy, że obie zasługują na zwycięstwo w tej kategorii.
Doradcy EY uzyskali w sumie kilkadziesiąt korzystnych dla podatników wyroków, w tym o kluczowym znaczeniu. Doradcy EY reprezentowali spółkę m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie Dong Yang (sygn. C-547/18). Wyrok ma istotne znaczenie dla określenia stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT.
EY wygrał też sprawę przed NSA dotyczącą wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, która zbliżała go do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a tym samym rozciągała skutki tej ostatniej na okres przed lipcem 2016 r. oraz spór przed NSA (sygn. akt II FSK 2728/19) dotyczący instrumentalnego wykorzystywania postępowań karnych skarbowych do wydłużania okresów przedawnienia. Ważne orzeczenia zapadły także na gruncie ochrony praw podatników do oprocentowania nadpłat. Doradcy EY skorzystali też z bardzo rzadko stosowanego instrumentu skargi na stwierdzenie niezgodności wyroku NSA z prawem europejskim.
Kapituła redakcyjna doceniła również wygrane sądowe przez doradców Deloitte’a.
Pełnomocnicy Deloitte w 2020 r. uzyskali korzystne rozstrzygnięcia w blisko 90 sprawach. Reprezentowali podatników m.in. w głośnej sprawie przed NSA dotyczącej uprawnienia sądu administracyjnego do badania nadużycia prawa przez organy poprzez wszczynanie postępowań karnych w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. NSA uznał, że w rozpatrywanej sprawie do takiego nadużycia doszło wskutek naruszenia zasady zaufania do organów podatkowych oraz wywodzonej z prawa unijnego oraz konstytucji zasady uzasadnionych oczekiwań, a w konsekwencji, że sporne zobowiązanie podatkowe wygasło.
Równie istotne dla ochrony praw podatników było orzeczenie NSA (sygn. akt II FSK 456/20), w którym sąd uznał, że zachodzą przesłanki nieważności postępowania ze względu na wadliwe obsadzenie składu WSA. NSA orzekł, że w sprawie nie mógł orzekać sędzia, który wcześniej był zatrudniony w organie jako radca prawny, nawet jeśli nie brał jakiegokolwiek udziału w tej konkretnej sprawie.
Pełnomocnicy Deloitte brali udział w wielu innych ważnych sprawach sądowych, korzystnie rozstrzygniętych dla podatników, w tym m.in. w zakresie cen transferowych i podatku u źródła, zasad rozliczeń w Polskiej Strefie Inwestycji czy zasad opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości.
Najlepsi w projektach
Najlepszymi firmami w tej kategorii zostały ALTO Tax i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Zespół ALTO doradzał podatkowo w procesie integracji spółek z Grup UNIQA i AXA w Polsce. Była to unikalna transakcja na tym rynku nie tylko w Polsce, ale i naszym regionie Europy. Wartość aktywów wyniosła ok. 1 mld euro. Dzięki doradztwu ALTO podatnik otrzymał rekomendacje z perspektywy podatkowej odnośnie do modelu integracji z uwzględnieniem skutków podatkowych w poszczególnych obszarach oraz analizę rozwiązań alternatywnych. Zespół ALTO podjął również działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego transakcji. Zapewniał obsługę na najważniejszych etapach procesu.
Zespół ALTO doradzał też największym towarzystwom ubezpieczeniowym w identyfikacji płatności, które należy uwzględniać w rozliczaniu ulgi na tzw. złe długi w CIT oraz przy raportowaniu praktyk płatniczych. Projekt dawał merytoryczną koncepcję sposobu raportowania wdrożoną przez największe towarzystwa ubezpieczeniowe, ale również przygotowanie najbardziej efektywnej dla klientów metody identyfikacji transakcji/płatności. We współpracy z organizacją branżową ALTO wskazywało na problemy praktyczne, co znalazło odzwierciedlenie w wydaniu wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju.
Z kolei doradcy Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zrealizowali z sukcesem wiele skomplikowanych projektów podatkowych. Chodziło m.in. o doradztwo strategiczne, założenie fundacji rodzinnej za granicą, pomoc prawno-podatkową w zakresie krajowych i międzynarodowych zagadnień planowania sukcesji majątku.
Kolejne projekty dotyczyły doradztwa przy przejęciu spółki. Była to również unikalna transakcja w Europie. SK&S doradzało też przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania w Polsce podatkiem u źródła wypłat za granicę przez różne przedsiębiorstwa. Nie możemy ujawnić szczegółów. Doradcy kancelarii opracowali szereg skomplikowanych struktur organizacji podatkowych i rozliczeń, wymagających złożonych operacji i unikalnych umiejętności, a także kooperacji z zespołami prawników z wielu krajów świata. Wiele z tych projektów miało charakter precedensowy i wymagało od partnerów podejścia proaktywnego.
Najlepsze firmy w 2020 r.
Kategoria – SPORY PODATKOWE
1 – ex aequo EY i Deloitte
2 – ex aequo ALTO Tax i KDCP
3 – PwC
Kategoria – PROJEKTY PODATKOWE
1 – ex aequo Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz ALTO Tax
2 – ex aequo CRIDO oraz EY
3 – PwC