Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. W związku z tym można stwierdzić, że czytelnik nie musi czekać do określonej daty, aby było to możliwe. Jednak musi on liczyć się z tym, że w sytuacji, gdy zleceniobiorca poczynił w celu należytego wykonania zlecenia wydatki, to należy mu je zwrócić. Poza tym z przepisów wynika, że w przypadku odpłatnego zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić ewentualną szkodę.

Podstawa prawna

• Art. 746 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).