Ruszyła strona, przez którą można wysłać wniosek lub zgłoszenie do urzędu bez wychodzenia z biura czy z domu. Wystarczy otworzyć formularz na e-budownictwo.gunb.gov.pl, a program podpowie kolejne kroki.

Nowa możliwość, a przy okazji standaryzacja formularzy wniosków (są jednakowe dla całego kraju), ma pomóc nie tylko zainteresowanym inwestorom, lecz także samym urzędom. Wypełnienie wniosku nie powinno nastręczyć problemów: jest ono intuicyjne i dość proste. Czynność uzupełniania formularzy można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niej w dowolnej chwili. – Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML (plik z rozszerzeniem ZIP) na dysku lokalnym i wczytać go ponownie, korzystając z przycisku „Otwórz” – radzi dr Lucyna Staniszewska, adwokat z Kancelarii Filipiak Babicz Legal.
Wymagania programowe też nie są wygórowane: do wypełnienia i wysłania wniosku potrzebna jest przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0 lub wyższa, Opera 9.6 lub wyższa, Google Chrome oraz Acrobat Reader 7.0 lub wyższy.

krok 1

Przed wypełnieniem formularza trzeba się do tego przygotować. Przede wszystkim warto wcześniej zgromadzić wszystkie odpowiednie informacje konieczne do wypełnienia wniosku i ewentualne załączniki. Wypełnianie pójdzie wówczas sprawnie. Jakie informacje i załączniki oraz w jakiej formie są potrzebne przy wypełnianiu formularzy, przypominamy w tekście na s. C2‒6. Ich szczegółowe listy można również znaleźć w objaśnieniach, które wyświetlane są po kliknięciu w wybrany formularz.
Warto również zapoznać się z odpowiedziami na pytania dotyczące korzystania z kreatora, jakie najczęściej zadawali użytkownicy podczas pilotażu – można je znaleźć w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

krok 2

Wejdź na stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl i wybierz potrzebny formularz. Po kliknięciu w jego nazwę zostaniesz przeniesiony na stronę jego opisu. Pojawią się: instrukcja dotycząca sposobu wypełnienia formularza, podstawowe informacje o danej procedurze, załącznikach, opłatach, podstawach prawnych, czasie odczekiwania na odpowiedź urzędu oraz procedurze i skutkach złożenia wniosku.

krok 3

Kliknij „Utwórz dokument”. Strona poprosi cię o zalogowanie. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się. Można skorzystać także z opcji „Kontynuuj bez logowania”, ale wówczas nie będzie możliwe zapisanie postępów w wypełnianiu wniosku.
Zapoznaj się z „Polityką prywatności” i zaznacz okienko, że to zrobiłeś.

krok 4

Podaj wymagane dane ‒ pierwsza plansza wymaga wpisania podstawowych danych o inwestorze, takich jak: nazwa, imię nazwisko i adres. Te dane z formularza będą automatycznie umieszczone w odpowiednich rubrykach wniosku.
Na końcu wskaż adres do korespondencji, jeżeli jest on taki sam jak dane adresowe wskazane wyżej, odznacz checkbox „Adres do korespondencji taki sam”. Jeżeli jest inny niż wskazany w pierwszej części formularza, wpisz go w polu poniżej checkboxa.

krok 5

Zdecyduj, czy chcesz, aby korespondencja w procesie budowlanym była ci przesyłana na skrzynkę ePUAP. Jeśli tak, to wpisz jej adres w polu „Adres skrzynki ePUAP”. Jeśli nie, to pozostaw pole puste i zaznacz pole „Nie”.

krok 6

W przypadku gdy inwestorów jest kilku, podaj dane wszystkich osób. Wskaż adresy ich skrzynek e-PUAP, jeśli chcą w ten sposób otrzymywać informacje.
Zaznacz w odpowiednim polu, czy działasz samodzielnie, czy przez pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika i w przypadku spółek prawa handlowego – uzupełnij dane pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego, ma być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mocodawcy.
Pełnomocnik profesjonalny może stworzyć odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej (np. skan oryginału papierowego, podpisanego własnoręcznie przez inwestora) i uwierzytelnić go poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Ponadto konieczne może być wniesienie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo i załączenie dowodu, który potwierdza tę wpłatę.

krok 7

Wybierz urząd, do którego kierujesz wniosek. ramka

krok 8

Podaj szczegółowe informacje, jakie wymagane są przy konkretnym wniosku. Jeśli np. wybrałeś formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, to musisz m.in. wskazać: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, planowany termin rozpoczęcia robót, a także województwo, w którym leży nieruchomość, na której będą wykonywane roboty budowlane.
Uzupełnij wymagane dane w kolejnych planszach. W przypadku pominięcia obowiązkowych pól strona wskaże pominiętą informację. Jeśli jednak udzielenie odpowiedzi na dane pytanie nie jest możliwe, to należy wpisać „nie dotyczy”.
W razie potrzeby wyświetl podpowiedzi, które są oznaczone żółtą literą „i” – wystarczy na nią kliknąć.
Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML (plik z rozszerzeniem ZIP) na dysku lokalnym i wczytać go ponownie, korzystając z przycisku „Otwórz”. Zapisanie postępu wniosku będzie możliwe, gdy zalogowałeś się na stronie.

krok 9

Dodaj wymagane załączniki. Jak informuje gunb.gov.pl, nie trzeba dołączać oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć. Przy czym oczywiście zdjęcie musi być dobrej jakości, z widocznymi danymi na decyzji (data, adresat, treść, podpis).

krok 10

Wybierz jeden z czterech sposobów wygenerowania wypełnionego formularza:
– „Zapisz i otwórz PDF” – wówczas wniosek zostanie wyświetlony w przeglądarce internetowej bez możliwości edycji;
– „Zapisz i pobierz PDF” – wniosek zostanie zapisany na twoim dysku bez możliwości edycji;
– „Zapisz i pobierz dokument” – wniosek zostanie zapisany na twoim dysku w formacie docx z możliwością edycji;
– „Zapisz i wyślij dokument” – wniosek zostanie zapisany na twoim dysku w formacie PDF, a serwis automatycznie przekieruje do ekranu logowania na portalu ePUAP ‒ będziesz mógł podpisać dokument i przesłać go do właściwego urzędu.

krok 11

Po przeniesieniu na e-PUAP zaloguj się na swoje konto na tym portalu (strona pod adresem epuap.gov.pl). Możesz zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu (jeżeli masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Główny Urząd Nadzoru Budowlanego sugeruje wybór logowania za pomocą Profilu Zaufanego. Jeśli wybrałeś logowanie przy pomocy profilu zaufanego, to masz dwie możliwości: system proponuje ci logowanie za pomocą posiadanego loginu i hasła albo za pomocą bankowości elektronicznej. Wybierz odpowiednią opcję.

krok 12

Po zalogowaniu się do ePUAP kliknij w zakładkę „Katalog spraw”, żeby przejść do strony przesyłania wniosku.

krok 13

Przejdź do zakładki „Sprawy ogólne” i kliknij w przycisk „Pisma do urzędu”.

krok 14

Kliknij przycisk z napisem „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

krok 15

Na stronie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” kliknij w przycisk „Załatw sprawę”.

krok 16

Po przeniesieniu na stronę przygotowania wniosku uzupełnij wymagane dane urzędu, wybierz rodzaj sprawy, wpisz tytuł pisma oraz wpisz treść pisma, a także dodaj niezbędne załączniki. W tym m.in. formularz, który przygotowałeś wcześniej w generatorze na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl.

krok 17

Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk „Dalej”. Dane kontaktowe zostaną uzupełnione automatycznie.

krok 18

Po przeniesieniu do podglądu pisma ogólnego sprawdź, czy dane się zgadzają. Kliknij „Przejdź do podpisu”. Zostaniesz przeniesiony do strony podpisania wniosku podpisem zaufanym.

krok 19

Na stronie podpisu zaufanego zweryfikuj dane i kliknij „Podpisz podpisem zaufanym”.

krok 20

Wykorzystaj otrzymany w SMS kod autoryzacyjny. Wpisz go we wskazane pole i kliknij „Potwierdź”. Wniosek zostanie wysłany do wybranego wcześniej urzędu, a na twoją skrzynkę zostanie przesłane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.
Do kogo skierować
W procesie budowlanym występują dwa rodzaj organów: administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
Sprawami dotyczącymi udzielenia zgody na roboty budowlane zajmują się pierwsze ze wskazanych organów. W większości jest to starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce inwestycji (art. 82 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 234). Natomiast organy nadzoru budowlanego zajmują się kontrolą procesu budowlanego. Zwykle pierwszym pismem, które składa się do organu nadzoru budowlanego, jest zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Organy te przyjmują zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wydają pozwolenia na użytkowanie (art. 83 ust. 1 prawa budowlanego). Organem tym najczęściej jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
W niektórych przypadkach właściwy będzie wojewoda i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Organy te zajmują się sprawami obiektów i robót budowlanych:
• realizowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości,
• usytuowanych na terenie pasa technicznego pomiędzy morzem i lądem,
• niektórych budowli hydrotechnicznych,
• dróg krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do ich utrzymania oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu,
• zjazdów, czyli miejsc połączenia nieruchomości położonej przy drodze z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
• drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego a niezwiązanych z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
• sieci uzbrojenia terenu poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej oraz dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli ich realizacja wynika z budowy lub przebudowy dróg krajowych i wojewódzkich,
• linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami oraz sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem linii, jeżeli ich realizacja wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej,
• usytuowanych na obszarze kolejowym,
• elektrowni wiatrowych.
Pełen katalog obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem właściwym w pierwszej instancji jest wojewoda lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, określa art. 83 ust. 3 prawa budowlanego i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. nr 235, poz. 1539).