Redukcja emisji CO2

W decyzjach podjętych przez władze unijne wyznaczono również wiążące pułapy emisji dla sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.

– Zakresem decyzji objęte jest m.in. spalanie paliw w celu produkcji energii, emisje ulotne z paliw czy procesy przemysłowe. Każde z państw członkowskich ma indywidualnie wyznaczony limit w tym zakresie. Obniżanie pułapów emisji ma zakończyć się osiągnięciem wyznaczonego celu w 2020 roku – mówi Agnieszka Kulińska.

Podkreśla, że państwa członkowskie będą zobowiązane do utrzymania orientacyjnego kursu obniżania pułapów emisji. W przypadku ich przekroczenia będą musiały zastosować środki naprawcze, a dodatkowo nadprogramowe emisje będą potrącane z przydziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na dany rok.

Trzeci pakiet

Równolegle do prac nad pakietem klimatycznym władze unijne pracowały nad tzw. trzecim pakietem legislacyjnym.

– Trzeci pakiet ma na celu dalsze budowanie wewnętrznego rynku energii i gazu w Unii Europejskiej oraz kontynuowanie liberalizacji handlu energią elektryczną i gazem – mówi Weronika Pelc. Podkreśla, że najważniejsze kwestie regulowane w trzecim pakiecie to:

● wprowadzenie faktycznego rozdziału pomiędzy produkcją i obrotem energią elektryczną i gazem a ich przesyłem i dystrybucją,

● promocja transgranicznego handlu energią elektryczną,

● rozszerzenie uprawnień narodowych organów regulacyjnych,

● zwiększenie przejrzystości rynku w zakresie działania sieci i dostaw,

● zwiększenie solidarności pomiędzy krajami UE.

– Trzeci pakiet legislacyjny oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich – przypomina Agnieszka Kulińska.

TRZECI PAKIET DOTYCZĄCY ENERGII I GAZU

Na trzeci pakiet dotyczący energii i gazu składa się pięć aktów prawnych:

● rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,

● dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego,

● rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego,

● dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej,

● rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Źródło: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy