Nie będzie limitów dla zdających egzamin na brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Przystąpią do niego wszyscy, którzy złożą wniosek i dołączą potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej.
ZMIANA PRAWA
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z 24 listopada 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz.U. nr 211, poz. 2056 z późn. zm.). Projekt zakłada, że do egzaminu będą mogli przystąpić wszyscy kandydaci, którzy złożą wniosek oraz potwierdzą uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyznaczy i ogłosi terminy egzaminów w ogólnopolskim dzienniku i na stronie internetowej KNF nie rzadziej niż dwa razy w roku (obecnie przynajmniej cztery razy). Projekt uchyla jednocześnie przepis, zgodnie z którym egzamin jest wyznaczany dla grup kandydatów od 25 do 50 osób na podstawie kolejności zgłoszeń; są oni powiadamiani indywidualnie o terminie i miejscu egzaminu, a następnie potwierdzają uczestnictwo wraz z kopią dowodu uiszczenia opłaty za egzamin. Jak wskazuje bowiem resort finansów, osoby, które nie potwierdziły swego udziału, nadal pozostają na liście oczekujących na egzamin. Wskutek tego obecnie znajduje się na niej kilkaset osób, a większość mimo zakwalifikowania do egzaminu nie przystąpiła do niego ani razu. Dlatego rzeczywista liczba zainteresowanych egzaminem na brokera jest niższa.
Projekt zakłada, że egzamin będzie trwał 120 minut, a nie jak obecnie 3 godziny. Warunkiem zdania egzaminu będzie uzyskanie co najmniej 75 punktów. Egzamin odbywałby się wyłącznie w formie pisemnej, gdyż zlikwidowana zostałaby część ustna. Teraz komisja przeprowadza egzamin ustny w razie nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby punktów. Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymaliby za to wyższe wynagrodzenie za opracowanie pytań testowych - 50 zł za pytanie, zamiast obecnych 30 zł.
Przepisy przejściowe przewidują, że osoby, które złożyły wnioski przed dniem wejścia w życie nowelizacji, aby przystąpić do egzaminu będą musiały ponownie złożyć wniosek zgodnie z nowymi regułami. Natomiast te, którym KNF wysłała powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, przystąpią do egzaminu na podstawie dotychczasowych przepisów.
75 punktów będzie musiał uzyskać kandydat na brokera, by zdać egzamin