Przed podjęciem współpracy biznesowej należy poprosić przyszłego kontrahenta o okazanie dokumentów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Będzie to więc np. odpis aktualny (a najlepiej pełny) z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej (osoba fizyczna bądź spółka cywilna), odpis decyzji o nadaniu numeru REGON i NIP, zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w uiszczaniu podatku dochodowego oraz z ZUS o niezaleganiu z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Sprawdzenie zadłużenia

W zasadzie pierwszym adresem, pod który powinien udać się przedsiębiorca chcący sprawdzić swojego przyszłego partnera biznesowego, będzie rejestr dłużników niewypłacalnych.

Rejestr jest prowadzony przez rejonowe sądy gospodarcze, a informacje o niewypłacalnych dłużnikach są dostępne przez Centralną informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 55 ustawy o KRS do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość, lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z powodu niewystarczalności majątku dłużnika na pokrycie kosztów postępowania, osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni.

Uprawnienia do reprezentacji

W przypadku gdy nasz potencjalny kontrahent jest np. wspólnikiem w spółce jawnej bądź jest członkiem zarządu spółki z o.o. warto dowiedzieć się nieco więcej o tym, czy funkcja pełniona przez tę osobę pokrywa się z danymi wynikającymi z KRS. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy zamierzamy zawrzeć umowę handlową z daną spółką.

Przed podpisaniem kontraktu powinniśmy więc sprawdzić, czy dana osoba uprawniona jest do samodzielnej reprezentacji spółki, czy też potrzebne jest działanie np. dwóch wspólników bądź członka zarządu razem z prokurentem. Praktyczną metodą będzie w tym wypadku sprawdzenie danych spółki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce wyszukiwanie podmiotów w KRS.

Bardziej precyzyjnym narzędziem będą wyszukiwarki spó- łek, spółdzielni etc., w dwóch najbardziej znanych programach prawniczych w Polsce.

Popularną w Polsce metodą rejestrowania podmiotów mających problem z terminowym regulowaniem należności jest działalność biur informacji gospodarczej.

Firmy świadczące usługi rejestrowania informacji o niesolidnych dłużnikach działają na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jako spółki akcyjne.

Najbardziej rozpoznawalnymi BIG-ami są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, InfoMonitor Długów Biuro Informacji Gospodarczej, InFoScore Biuro Informacji Gospodarczej.

Za zgodą kontrahenta

W przeciwieństwie do rejestru dłużników niewypłacalnych popularne BIG-i są spółkami komercyjnymi. Weryfikacji należy także poddać podstawę wpisania do któregoś z tych rejestrów, gdyż często nawet zaleganie z kwotą 200 zł skutkuje wpisem. Stąd też do informacji uzyskanej z rejestrów komercyjnych należy podejść zdroworozsądkowo. Istotne jest też, iż na uzyskanie informacji o konkretnej osobie z wyżej wymienionych rejestrów niezbędna jest wcześniejsza zgoda tej osoby. Jeśli interesują nas informacje dotyczące ewentualnych obciążeń na nieruchomościach należących do kontrahenta, warto pofatygować się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości.

Znając numer księgi wieczystej, możemy dowiedzieć się, czy nieruchomość nie została obciążona hipoteką, prawem dożywocia, służebnościami.

Ważne!

Na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów banków mogą być przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód zainteresowanych.