Odpowiada KRZYSZTOF KĘCIAK, ekspert z Pactum Kancelarii Prawnej E. Bednarek

EKSPERT WYJAŚNIA

Nakaz zapłaty prawomocny w stosunku do jednego wspólnika stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego tylko z jego majątku osobistego. W sytuacji gdy czytelnik w terminie wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, to względem niego nie jest on prawomocny. W związku z tym należy stwierdzić, że w takim przypadku egzekucja może być prowadzona jedynie z majątku osobistego tego wspólnika, który nie wniósł sprzeciwu. Nie jest dopuszczalne prowadzenie jej z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej. Aby było to możliwe, potrzebny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik nie musi martwić się o objęcie egzekucją rachunku bankowego spółki, na którym są zgromadzone wspólne pieniądze. Komornik nie będzie mógł prowadzić z niego egzekucji. Jeśli tak się stanie, czytelnik powinien wystąpić z wnioskiem o umorzenie egzekucji z rachunku bankowego.

Podstawa prawna

• Art. 505, art. 778, art. 825 pkt 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).