Korzystając z faktoringu, nie trzeba już czekać, aż nadejdzie termin płatności za wystawione faktury, ani martwić się, czy odbiorca nie spóźni się z zapłatą. Wystarczy przesłać do faktora kopię faktury i najpóźniej następnego dnia można mieć na rachunku większą część – nawet do 90 proc. – należnej kwoty. Reszta trafi na firmowe konto niezwłocznie po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze i dokonaniu płatności przez odbiorcę.

To sposób na dostęp do wygodnego źródła stałego finansowania, opartego na wypracowanych przychodach ze sprzedaży dóbr lub usług, bez konieczności przedstawiania trwałych zabezpieczeń, spełnienia zaostrzonych kryteriów bankowych i zbędnych formalności.

Faktoring to jednak nie tylko sposób na finansowanie, lecz także na profesjonalne zarządzanie należnościami. Prowadzimy szczegółową ewidencję rozliczeń z odbiorcami, na bieżąco wyjaśniamy niezgodności, pozyskujemy informacje pozwalające we właściwy sposób rozliczyć transakcję. Klient otrzymuje na bieżąco raporty obrazujące przebieg transakcji i historię współpracy z odbiorcą. Monitorujemy terminy wymagalności faktur i dbamy o terminowe uzyskanie zapłaty.

Pozyskujemy też dla swoich klientów informacje gospodarcze na temat dowolnego kontrahenta. Weryfikując wiarygodność odbiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zwiększamy bezpieczeństwo każdej transakcji. Jest to szczególnie ważne, gdy klient decyduje się na rozpoczęcie współpracy z nowym odbiorcą. Wtedy bezpieczeństwo transakcji i pewność otrzymania zapłaty po dokonaniu sprzedaży mają duże znaczenie.

Wiedza na temat kontrahenta to narzędzie, które umożliwia oszacowanie ryzyka, jakie wiąże się z zaoferowaniem odroczonych terminów płatności – a więc faktycznie kredytu, a także ewentualne dochodzenie niezapłaconej należności. Niezależnie od tego, czy klient współpracuje z partnerem krajowym, czy zagranicznym, możemy zawsze pozyskać dane potrzebne do podjęcia właściwej decyzji. Klienci otrzymają od nas informacje na temat tego, w jaki sposób działa firma kontrahenta, jaki majątek posiada, z jakimi podmiotami jest powiązana, jak jest oceniana przez innych uczestników rynku jego dyscyplina płatnicza oraz jak jest oceniane ryzyko współpracy z takim kontrahentem. Faktor ma możliwość weryfikacji kontrahentów swoich klientów w bazach niesolidnych dłużników, co pozwala uniknąć współpracy z nierzetelnymi odbiorcami, którzy zalegają z opłatami na poczet uprzednio otrzymanych dostaw od innych uczestników rynku.

W ramach ochrony należności prowadzimy aktywny monitoring należności ukierunkowany na diagnozowanie i natychmiastowe reagowanie na zjawiska mogące mieć wpływ na terminowość regulowania zobowiązań przez odbiorców klienta. W ramach tej usługi podejmowane są działania zabezpieczające odzyskanie należności, takie jak: ● zarządzanie informacją gospodarczą z wykorzystaniem biur informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczej; ● doradztwo i analiza niezbędnej dokumentacji wierzytelności; ● monitoring telefoniczny i listowny; ● negocjacje i mediacje mające na celu opracowanie planu restrukturyzacji przeterminowanych należności.

Współpracując z faktorem, klienci uzyskują pewność, że za swoją pracę oraz sprzedane towary i usługi otrzymają zapłatę w uzgodnionym czasie.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści o najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach interpersonalnych. Kontaktujemy się z kontrahentami naszych klientów regularnie, dbając o nawiązanie i budowanie indywidualnego kontaktu i dobrej relacji. Udostępniamy 24-godzinny bezpieczny, internetowy system obsługi klienta, dzięki któremu kontrahenci są na bieżąco poinformowani, ile środków przysługuje im w danej chwili, które faktury i kiedy zostały sfinansowane, a które zapłacone przez odbiorców, jakie są przyczyny opóźnień w regulowaniu należności przez odbiorców, ustalone podczas rozmowy naszych specjalistów. System umożliwia także generowanie dowolnych raportów na użytek codziennej pracy osób zarządzających firmą, jak i działu księgowości klienta.

PARTNER