Doktryna odróżnia ustanowienie prokury od jej udzielenia. Ustanowienie prokury jest czynnością z zakresu prowadzenia spraw spółki, którą podejmuje jej zarząd.

Na podstawie decyzji zarządu przedsiębiorca (spółka z o.o.), a właściwie członkowie zarządu działający w jego imieniu, podpisują dokument o udzieleniu prokury. Prokury będzie mógł udzielić także jeden członek zarządu, jeżeli tylko jest on uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. Aby wpisać prokurę do rejestru, wystarczy złożyć na piśmie do sądu rejestrowego dowód jej udzielenia. Sąd rejestrowy nie powinien badać, czy udzielenie prokury było poprzedzone uchwałą wszystkich członków zarządu. Niektóre sądy żądają przedstawienia uchwały w sprawie ustanowienia prokurenta.

W razie odwoływania prokury należy od czynności wewnętrznej odróżnić akt reprezentacji, który odnosi skutek prawny wobec osób trzecich. Prokurent powinien mieć zaufanie wszystkich członków zarządu spółki, więc k.s.h. pozwala na odwołanie prokury nawet przez jednego członka zarządu spółki z o.o. Oświadczenie członka zarządu, że odwołuje prokurę (art. 208 par. 7 k.s.h.), okaże się niewystarczające do odwołania prokurenta ze skutkiem prawnym w stosunkach zewnętrznych, jeżeli reprezentacja w spółce jest łączna, a pozostali członkowie zarządu sprzeciwiają się odwołaniu prokury. Sąd rejestrowy nie może wykreślić prokury z rejestru, jeżeli domaga się tego członek zarządu oświadczający, iż odwołał prokurę, podczas gdy z rejestru wynika, że reprezentacja w spółce jest łączna. Jeżeli prokurent działa na szkodę spółki, członek zarządu odwołujący prokurę może takim działaniem skutecznie zwolnić się z odpowiedzialności wobec spółki, nawet jeżeli taki prokurent wobec oporu pozostałych członków zarządu spółki reprezentowanej łącznie nie został skutecznie odwołany. Jeśli umowa spółki nie reguluje odmiennie ustanowienia prokury (powołania prokurenta), do czynności tej stosuje się właściwe przepisy k.s.h. W poprzednich latach zdarzało się, że sądy rejestrowe jednak kwestionowały taką możliwość.

Odpowiadając zatem na pytania: prokury udziela spółka z o.o., zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji, na podstawie ustanowienia prokury w formie jednomyślnej uchwały członków zarządu; ustanowienie prokury jest czynnością z zakresu prowadzenia spółki handlowej, gdy udzielenie prokury jest aktem z zakresu reprezentacji spółki; odwołać prokurenta, ze skutkiem wobec osób trzecich, może skutecznie tylko spółka zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji.