Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2008 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 72,1 proc.

Z ankiety wynika, że banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.

"Utrzymała się trwająca od ponad roku tendencja wzrostu marż kredytowych zarówno dla kredytów o normalnym, jak i podwyższonym ryzyku. Zaostrzenie polityki kredytowej było związanie głównie z ryzykiem dotyczącym przyszłej sytuacji gospodarczej" - napisano na stronie internetowej NBP.

Z badań wynika, że nastąpił niewielki wzrost popytu, który nie dotyczył jedynie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Główną przyczyną wzrostu popytu było zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji oraz na finansowanie kapitału obrotowego i zapasów.

Banki spodziewają się znacznego zaostrzenia polityki kredytowej wobec obu grup przedsiębiorstw.

"W opinii banków nastąpi spadek popytu na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw, natomiast popyt na pozostałe rodzaje kredytów będzie rósł" - napisano.

Z badań wynika, że nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej względem kredytów mieszkaniowych. Banki ponownie podniosły marże kredytowe, zwiększyły również pozaodsetkowe koszty kredytu i wymagany udział własny w inwestycji.

"Było to związane z ryzykiem dotyczącym przyszłej sytuacji gospodarczej" - napisano.

Popyt na kredyty mieszkaniowe nieznacznie spadł, co banki przypisały sytuacji na rynku mieszkaniowym i zaostrzeniu warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

"Banki spodziewają się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej, a także spadku popytu na kredyty mieszkaniowe" - napisano.

Z ankiety wynika, że kryteria i warunki udzielania kredytów zostały zaostrzone.

"Banki podniosły marże kredytowe dla kredytów obarczonych większym ryzykiem w związku z pogorszeniem perspektyw gospodarczych. W III kwartale 2008 r. miał miejsce wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, wynikający, w ocenie banków z rosnącego zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku oraz poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - napisano.

Banki przewidują wyraźne zaostrzenie polityki kredytowej. Równocześnie banki spodziewają się niewielkiego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne.