Po artykule GP o negatywnych konsekwencjach po zawieszeniu działalności gospodarczej w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował nas, że wystąpi do rządu o wyjaśnienie przepisów regulujących sposób zawieszania firmy.

- Rzecznik podjął sprawę z urzędu - mówi Andrzej Jaroszkiewicz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik obawia się, że pracodawca, który zawiesi działalność, może zostać pozbawiony niektórych świadczeń. Z przepisów wynika, że zawieszenie wykonywania działalności będzie wywierało skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności. Jeśli więc przedsiębiorca zawiesi działalność od 14 grudnia do 4 lutego, składek na ubezpieczenia społeczne nie będzie opłacał za okres od 1 stycznia do 28 lutego. ZUS, w okresie od 14 do 31 grudnia, będzie go traktował jako prowadzącego działalność, mimo że działalności faktycznie nie będzie prowadził. Z drugiej strony okres 5-28 lutego będzie traktowany jako okres zawieszenia działalności, mimo że w tym czasie przedsiębiorca będzie ją wykonywał.

Taka sytuacja może powodować praktyczne kłopoty. Nie wiadomo na przykład, co się stanie, gdy w okresie faktycznego wykonywania działalności, który będzie przecież traktowany przez ZUS jako okres jej zawieszenia, przedsiębiorca ulegnie wypadkowi.

- Niestety, w takiej sytuacji przedsiębiorca nie będzie miał prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, bo nie zapłacił składki wypadkowej za miesiąc, w którym mu uległ - mówi Anna Staszyńska, zastępcy dyrektora Departamentu Realizacji Dochodów w Centrali ZUS.

Co więcej, przedsiębiorcy, którzy nie będą opłacali składki chorobowej w czasie zawieszenia działalności, mogą utracić prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 30-dniowa przerwa w opłacaniu składki spowoduje, że aby mieć prawo do świadczeń, będą musieli opłacać tę składkę przez okres 180 dni od dnia wznowienia działalności.

Z kolei pracodawcy, którzy nie opłacą składek emerytalnych w okresie zawieszenia działalności, zmniejszą przyszłą emeryturę. Mogą też nie uzbierać niezbędnych do przyznania świadczenia lub gwarancji wypłaty emerytury minimalnej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przedsiębiorca, który zawiesza firmę na ponad 18 miesięcy, może też stracić prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

- Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie otrzyma renty, jeśli stał się niezdolny do pracy między 18 a 24 miesiącem od zawieszenia działalności, a nie ma wymaganych okresów ubezpieczenia wynoszących 20 lat dla kobiety i 25 dla mężczyzny - przestrzega Małgorzata Rusewicz z PKPP Lewiatan.