Zmiany - zgodnie ze znowelizowanym art. 87 ust. 2 p.z.p. - mogą dotyczyć trzech kategorii omyłek: oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. W pierwszym i drugim przypadku mamy do czynienia z zamkniętym katalogiem omyłek, które mają charakter oczywisty, czyli pozwalają szybko ustalić, jaka była rzeczywista intencja wykonawcy. Natomiast w trzecim przypadku będzie obowiązywać katalog otwarty, w którym sam zamawiający oceni omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP