Jeśli dojdziemy do wniosku, że potrzebna jest kompleksowa ochrona, to na pewno najtańszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie typu bezpieczna rodzina czy bezpieczny dom. Polega ono na tym, że w ramach jednej polisy chronimy się przed wieloma ryzykami, na okoliczność których standardowo zawiera się dodatkowe umowy.

Takie polisy przeznaczone są dla osób, chcących kompleksowo i na jednej polisie ubezpieczyć swoje mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia osób fizycznych obejmuje wiele rodzajów ubezpieczeń. Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia są: mieszkania, budynki i lokale mieszkalne, domy letniskowe i mienie w nich zgromadzone, bagaż podróżny, szyby okienne i drzwiowe, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Na dodatek jako bonus otrzymamy nieodpłatne assistance domowe. Ubezpieczyciel, proponując kompleksowe ubezpieczenie mienia osób fizycznych, oferuje klientom większe korzyści związane ze składką i zakresem ubezpieczenia niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń. Często na dodatek składka może zostać rozłożona na raty.

Umowę ubezpieczenia - podobnie jak w przypadku wszelkich innych umów z zakresu ubezpieczeń majątkowych - zawiera się na okresy roczne. Jednak w ogólnych warunkach ubezpieczenia coraz większego grona ubezpieczycieli zawarta jest zasada, że odpowiedzialność towarzystwa zostaje zachowana przez opłacenie składki na następny okres ubezpieczenia (wznowienie umowy) najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od upływu dotychczasowego okresu ubezpieczenia (13. miesiąc).

Jeśli chcemy mieć naprawdę kompleksową ochronę, poza oczekiwanym odszkodowaniem ważne dla nas będzie uzyskanie natychmiastowej fachowej pomocy przy likwidowaniu skutków przykrych zdarzeń. Pierwsze (odszkodowanie) daje nam standardowe ubezpieczenie, drugie - polisa w zakresie domowego assistance.

Generalnie assistance to usługa ubezpieczeniowa, której celem jest zminimalizowanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń, jakie dotknęły ubezpieczonego. O ile klasyczna polisa ubezpieczeniowa służy głównie zrekompensowaniu strat, o tyle assistance niesie szybką pomoc po zaistnieniu wypadku. W ramach assistance ubezpieczony może liczyć zarówno na szybką pomoc, jak i rekompensatę szkód w mieniu i zdrowiu osób poszkodowanych wskutek wypadku w kraju i za granicą.

Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. assistance domowym, które dotyczy zarówno zdarzeń losowych, jakie mogą dotknąć mienia, jak i przytrafić się ubezpieczonemu w miejscu zamieszkania.