Przy obrocie mieszkaniami oraz budynkami od nowego roku będą obowiązywały nowe wymogi. Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, sprzedawanego albo wynajmowanego musi być ustalona jego charakterystyka energetyczna. Zawierać ją powinno świadectwo charakterystyki energetycznej zwane potocznie certyfikatem energetycznym. Certyfikat określa wielkość energii wyrażoną w kWh mkw./rok, która jest niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez dziesięć lat.

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzane będą również dla mieszkań i części budynku, które stanowią samodzielną całość techniczno-użytkową. Należy je wykonać jeszcze przed wydaniem mieszkania lub części budynku osobie trzeciej. Jeżeli budynek ma wspólną instalację grzewczą, to wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane będzie wyłącznie dla budynku. Natomiast w innych przypadkach powinno zostać wykonane także dla mieszkania, które jest najbardziej reprezentatywne dla tego budynku.

Świadectwo energetyczne musi mieć również inwestor, który stara się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien dołączyć m.in. również świadectwo energetyczne. Składa również oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawozdań, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu oraz porządku terenu budowy, a nawet drogi, ulicy i sąsiednich nieruchomości.

Ważne!

Niektórzy właściciele i zarządcy po nowym roku będą musieli umieszczać w widocznym miejscu świadectwo charakterystyki energetycznej budynku