W Dzienniku Ustaw zostało właśnie opublikowane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 202, poz. 1463). Zastąpi ono dotychczasową regulację z 19 maja 2006 r. (Dz.U. nr 87, poz. 606).

Nowe przepisy wykonawcze określają zakres dodatkowych informacji, które zamawiający powinien zamieścić w protokole postępowania, a także sposób i formę udostępniania wszystkim zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami. Do rozporządzenia dołączono gotowe wzory protokołów, zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek sporządzać dokumentację. Oprócz informacji wynikających wprost z prawa zamówień publicznych zamawiający powinien w protokole podać dodatkowo, m.in. wartość zamówienia publicznego czy wartość umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, informacje o powołaniu biegłych oraz o miejscu i terminie składania oraz o miejscu i terminie otwarcia ofert.

W zamówieniach publicznych protokół postępowania jest jawny od momentu wszczęcia postępowania. Załączniki do protokołu są jawne od chwili wybrania najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. Oferty można udostępniać od momentu otwarcia ofert, zaś wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

Rozporządzenie szczegółowo reguluje formę i sposób udostępniania protokołu i załączników. Zamawiający będzie miał obowiązek umożliwienia zainteresowanemu sporządzenia kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami nie tylko w swej siedzibie, ale także w siedzibie własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie przetargu. Wykonawca podobnie jak dotychczas będzie mógł dodatkowo żądać od zamawiającego przesłania mu kopii protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem zamawiającego.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji, czyli 15 listopada 2007 r.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl