Nowe wchodzące dziś w życie przepisy mają przyczynić się do zwiększenia swobody w obrocie nieruchomościami, w tym mieszkaniami. Wszyscy, którzy kupili mieszkania komunalne z bonifikatą, nie będą musieli oddawać gminie różnicy w cenie, jeśli sprzedadzą je przed upływem pięciu lat od dnia zakupu. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy uzyskane pieniądze przeznaczą na zakup innego lokalu. Przewiduje to nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218).

Z nowych przywilejów będą mogli skorzystać nie tylko nowi właściciele lokali, ale i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie. Według obowiązujących do tej pory zasad obrotu byłymi lokalami komunalnymi osoby, które wykupiły mieszkania od samorządu lub Skarbu Państwa po preferencyjnych cenach, nie mogą odsprzedawać lokali przez co najmniej pięć lat.

Uproszczone zostały także zasady podziału nieruchomości. W gminach, które nie przygotowały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie obowiązywał skrócony do sześciu miesięcy termin na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej podziału nieruchomości. Wprowadzono także jednoznaczne rozstrzygnięcia w sprawie podziału budynku stojącego na dzielonej nieruchomości. Granica podziału musi przebiegać wzdłuż głównych ścian.

Opłaty adiacenckie, nakładane przez gminy w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, będzie można rozliczać nie tylko gotówką, ale również oddając gminie działkę. Gminy będą mogły pobierać te opłaty również wtedy, gdy urządzenia będą budowane w ramach inwestycji dofinansowanej z funduszy UE. Jeżeli po podziale działki wzrośnie jej wartość, to gmina nie będzie mogła żądać od właściciela działki więcej niż 30 proc. różnicy w cenie. Do tej pory opłaty adiacenckie w takich sytuacjach sięgały 50 proc. przyrostu wartości.

Poza tym nowe przepisy zobowiązują wojewodów do zatwierdzania planów wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa. Będą oni otrzymywali sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami przygotowane przez starostów.

ADAM MAKOSZ

adam.makosz@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218).