Za kilka dni przekształcenia mieszkań spółdzielczych będą dokonywane według nowych przepisów, wynikających z czerwcowej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Według nowych

przepisów nie będzie już można przekształcić mieszkania lokatorskiego we własnościowe

Konsekwencje nowelizacji

Po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 125, poz. 873), przedmiotem działalności spółdzielni może być m.in. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych oraz budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów. Nie może być natomiast budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczego prawa do mieszkania własnościowego.

Ważne!

Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami statutu. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty eksploatacyjne

Jednocześnie członkowie spółdzielni mogą występować o przekształcenia swoich praw do lokalu dwojako: zamianę mieszkania lokatorskiego na odrębną własność oraz zamianę mieszkania własnościowego także na odrębną własność. Od wspomnianej daty 31 lipca nie ma już natomiast możliwości zamiany mieszkania lokatorskiego na własnościowe.

Wnioski sprzed zmiany przepisów

Z osobą uprawnioną, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyła wniosek w sprawie ustanowienia własności lokalu na podstawie przepisów obowiązujących do 31 lipca 2007 r. spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę przeniesienia własności lokalu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc do końca października tego roku. Wyjątkiem od tej reguły może być wyłącznie przypadek, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, likwidatorem albo syndykiem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, w terminie określonym w tym przepisie - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W takich sprawach orzekanie następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

LOKAL WEDŁUG USTAWY

Lokalem w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy o własności lokali. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu tejże ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Natomiast domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.

LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

EDWARD DĄBROWSKI

gp@infor.pl