Czy kredyt studencki wyklucza dopłatę do odsetek
Mój syn, który ma 21 lat i studiuje, zaciągnął kredyt studencki. Zastanawiam się, czy z tego powodu, mimo posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, będę mieć kłopoty z otrzymaniem kredytu z dopłatą do odsetek?
NIE Kredyt studencki nie wyklucza zaciągnięcia kredytu preferencyjnego, zaciągniętego na sfinansowanie jednej z określonych w przepisach inwestycji mieszkaniowych. Ma on zupełnie inny charakter i nie ma w ogóle wpływu na uzyskanie pomocy państwa przy spłacaniu odsetek od kredytu zaciągniętego np. na zakup mieszkania. Przepisy regulujące zasady jej przyznawania mówią jedynie o tym, że kredyt preferencyjny może być zaciągnięty tylko jeden raz. Z tego powodu dopłat nie będzie się stosować w przypadku osób, które są lub były już stroną innej umowy kredytu preferencyjnego. Jednak zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy kredytu preferencyjnego mogą one zaciągać innego rodzaju kredyty. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).
Czy po ukończeniu przez dziecko 25 lat nie będzie już dofinansowania
Jestem matką wychowującą samotnie córkę, która ma obecnie 23 lata i studiuje. Myślę o zaciągnięciu kredytu preferencyjnego, jednak wydaje mi się, że po ukończeniu przez córkę 25 lat stracę prawo do otrzymywania dopłat do odsetek. Czy moje obawy są uzasadnione?
NIE Kredyt preferencyjny może być przyznany także osobom samotnie wychowującym uczące się dzieci, jeśli nie ukończyły jeszcze 25 lat. Warunek dotyczący wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu matki samotnie je wychowującej musi być spełniony w momencie podpisywania umowy kredytu. Później może on ulec zmianie i nie będzie to rodziło obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania spłaty odsetek ani utraty prawa do kolejnych dopłat. W związku z tym, w sytuacji gdy córka ukończy 25 lat, nie musi pani obawiać się obowiązku zwrotu otrzymanych dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego, jak również utraty prawa do kolejnych dopłat, które będzie pani mogła otrzymywać do upływu ośmioletniego terminu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).
Czy podarowanie mieszkania córce umożliwi otrzymanie dopłat
Wspólnie z żoną jesteśmy współwłaścicielami mieszkania, w którym obecnie mieszkamy razem z córką, która mało zarabia i dlatego nie ma zdolności kredytowej. Chcielibyśmy jej pomóc, z tego powodu myślimy o podarowaniu jej naszego mieszkania i zaciągnięciu kredytu na zakup nowego dla nas. Czy tego rodzaju rozwiązanie umożliwi nam zaciągnięcie preferencyjnego kredytu?
TAK Wprawdzie sytuacja mieszkaniowa osoby zainteresowanej zaciągnięciem kredytu preferencyjnego ma duże znaczenie, ale przepisy regulujące tę kwestię nakładają wymóg nieposiadania mieszkania tylko w czasie podpisywania umowy kredytu. Tak więc przed tym zdarzeniem można być właścicielem mieszkania czy też domu. Istotne jest, że prawo własności zostanie przeniesione w drodze darowizny na córkę i z tego powodu ani pan, ani pana żona nie będziecie już jego właścicielami w momencie zawierania umowy z bankiem. Także bezumowne korzystanie z podarowanego córce mieszkania nie będzie przeszkodą do otrzymania preferencyjnego kredytu. W związku z tym można stwierdzić, że możecie państwo najpierw podarować córce posiadane mieszkanie, a następnie zaciągnąć tego rodzaju kredyt, oczywiście o ile będą spełnione pozostałe warunki dotyczące m.in. powierzchni kupowanego mieszkania oraz jego ceny. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 3 ust. 1, art. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).
Czy kredyt preferencyjny można przeznaczyć na remont
Mamy już z żoną dom, który wymaga gruntownego remontu. W ciągu ostatnich kilku lat korzystaliśmy z ulgi remontowej. Zastanawiamy się, czy możemy otrzymać kredyt preferencyjny w sytuacji, gdy będziemy chcieli przeznaczyć go na remont posiadanego domu.
NIE Przepisy regulujące zasady korzystania z kredytów preferencyjnych precyzyjnie określają katalog inwestycji, które uzasadniają otrzymywanie dopłat, dzięki którym obciążenie związane z jego spłacaniem jest znacznie mniejsze. Nie ma w nim w ogóle mowy o możliwości przeznaczenia takiego kredytu na remont mieszkania czy też domu. W związku z tym nie może pan liczyć na otrzymanie kredytu preferencyjnego na remont domu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).
Czy limit dotyczy ceny brutto
Czy limit cenowy metra kwadratowego powierzchni kupowanego mieszkania czy też domu, stanowiący jeden z warunków otrzymania kredytu z dopłatą do oprocentowania, dotyczy ceny brutto?
TAK Jeden z warunków otrzymania preferencyjnego kredytu dotyczy ceny kupowanego mieszkania czy też domu. Z obowiązujących przepisów wynika, że należy brać pod uwagę cenę brutto. Dopłaty do kredytu mogą być stosowane, jeśli cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W przepisach ustawy, na podstawie której można otrzymać preferencyjny kredyt, nie określono definicji ceny. Z tego powodu można przyjąć, że stosuje się rozumienie ceny określone w ustawie o cenach. Zgodnie z jej treścią cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Z tego powodu, w przypadku gdy realizowana inwestycja mieszkaniowa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy ustalaniu, czy jest spełniony warunek dotyczący ceny, będzie brana pod uwagę cena brutto, tzn. zawierająca ten podatek. ■ Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). ■ Art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).
Czy nie można dostać drugiego mieszkania
Jesteśmy młodym małżeństwem i obecnie wynajmujemy mieszkanie. Chcielibyśmy kupić nowo wybudowane mieszkanie od dewelopera. W tym celu musimy zaciągnąć kredyt, najlepiej preferencyjny. Jednak wiem, że moja babcia zapisała mi w testamencie swoje mieszkanie (nigdy w nim nie mieszkałam). Czy w sytuacji, gdy po zaciągnięciu kredytu preferencyjnego odziedziczę mieszkanie babci, będę musiała zrzec się prawa do niego, aby nie stracić prawa do dopłat do odsetek?
NIE Będzie pani mogła być właścicielką mieszkania odziedziczonego po babci. Obowiązek rozwiązania umowy będzie zachodził jedynie w odniesieniu do mieszkania, które obecnie wynajmuje pani razem z mężem. Dopłaty do oprocentowania mogą być stosowane, jeżeli żadna z osób będących stroną umowy kredytu preferencyjnego w dniu jej zawarcia nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Takim osobom nie może też przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Przeszkodą jest też najem lokalu mieszkalnego. Jednak w odniesieniu do najemców przewidziano pewne złagodzenie wymagań. Polega ono na tym, że dopłaty mogą być stosowane również w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pomoc finansową, która w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa albo rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. Warunek dotyczący sytuacji mieszkaniowej musi być spełniony w dniu zawarcia umowy kredytu. Jeśli więc w tym dniu ani pani, ani pani mąż nie jesteście właścicielami innego mieszkania lub domu, a umowa najmu, na podstawie której zajmujecie swoje obecne miejsce zamieszkania, zostanie rozwiązana w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania własności mieszkania kupionego od dewelopera, to nie powinno być żadnych kłopotów z otrzymywaniem dopłat do oprocentowania kredytu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).
Czy przy określaniu powierzchni będzie uwzględniona antresola
Chcemy z żoną kupić mieszkanie od dewelopera o powierzchni 66 mkw. Jego cechą charakterystyczną jest duża antresola. Jej powierzchnia to 12 mkw., co po zsumowaniu z powierzchnią mieszkania daje 78 mkw. Czy przy sprawdzaniu warunku dotyczącego powierzchni mieszkania antresola też będzie do niej wliczana?
NIE Powierzchnia antresoli nie będzie wliczana do powierzchni mieszkania, dzięki czemu w państwa przypadku nie będzie przekroczony limit z tym związany. Kredyty preferencyjne mogą dotyczyć mieszkań, których powierzchnia użytkowa wynosi do 75 mkw. Osoby, które zdecydują się na zakup większego mieszkania, nie mogą w ogóle liczyć na pomoc państwa przy spłacaniu odsetek. Należy przy tym zaznaczyć, że nawet jeśli kupowane mieszkanie nie przekracza tego limitu i jego powierzchnia wynosi np. 66 mkw., to dopłata będzie dotyczyła tylko części tego kredytu, tzn. obejmującej 50 mkw. W przypadku domu limit powierzchni wynosi 140 mkw. powierzchni użytkowej, a dofinansowanie spłaty odsetek może obejmować tylko 70 mkw. Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrębie tego lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Przepisy wyraźnie wskazują również, co nie jest uważane za powierzchnię użytkową lokalu. Z ich treści wynika, że nie jest nią powierzchnia balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266). ■ Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. nr 183, poz. 1354).