Kredyt Technologiczny jest jednym z instrumentów wspierania innowacyjnych inwestycji. Jest on udzielany przedsiębiorcom z utworzonego ze środków budżetowych Funduszu Kredytu Technologicznego. O pomocowym charakterze kredytu technologicznego decyduje fakt, że po ukończeniu inwestycji, w momencie komercjalizacji produktu, inwestor uzyskuje ratalne umorzenie zaciągniętego kredytu w wysokości do 50 proc. wypłaconych środków kredytowych i maksymalnie do 1 miliona euro.

Kredyt technologiczny można przeznaczyć na finansowanie inwestycji o charakterze innowacyjnym. Kluczowym warunkiem uzyskania kredytu jest wdrożenie nowej technologii, a nie zakup nowych maszyn i urządzeń, choćby były bardzo nowoczesne. Jak wskazuje doświadczenie, przedstawiane projekty powinny znajdować się na zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji inwestycji.

Wartość kredytu technologicznego nie może przekroczyć 2 mln euro. Kredytobiorca musi wnieść udział własny w wysokości co najmniej 25 proc. wartości netto inwestycji. Źródłem wkładu własnego mogą być inne kredyty komercyjne, lecz nie może być pomoc publiczna. Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 72 miesiące, a możliwa karencja w spłacie kapitału to maksymalnie 12 miesięcy. Podstawą oprocentowania jest stopa WIBOR powiększona o marżę banku. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1 proc. jego kwoty.

Wnioski o kredyt przyjmują Oddziały BGK na terenie całego kraju w terminach 2-31 lipca oraz 1-31 października 2007 roku. Do wniosku o kredyt należy załączyć opinię o innowacyjności inwestycji w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r., która będzie potwierdzać, że technologia stanowiąca bazę do realizacji inwestycji jest nową technologią - stosowaną na świecie nie dłużej niż pięć lat. Opinię o innowacyjności inwestycji może wydać jednostka naukowa, centrum badawczo- -rozwojowe lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokument określający status wystawcy opinii oraz dokumenty finansowe wymagane w procedurze kredytowej (biznesplan, zaświadczenia z US, ZUS, KRS, NIP, REGON, itp.).

Umorzenie kredytu technologicznego stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę. Umorzenie części kredytu technologicznego dokonywane jest w ratach po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu sprzedaży towarów i usług. Wysokość raty umorzenia odpowiada 20 proc. wartości przedłożonych przez kredytobiorcę w zapłaconych fakturach dokumentujących sprzedaż towarów i usług. Umorzenie kredytu w danym roku nie może przekroczyć iloczynu liczby lat, które upłynęły od podpisania umowy kredytowej, i 10 proc. kwoty zobowiązania.

Pomoc publiczna w formie umorzenia dla beneficjentów kredytu technologicznego udzielana jest w oparciu o wyłączenia grupowe z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku dużych przedsiębiorstw wymagane jest uzyskanie notyfikacji indywidualnej w Komisji Europejskiej, co wydłuża procedurę kredytową o około 120 dni i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Kredyt technologiczny został włączony do działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umożliwi to zasilanie Funduszu Kredytu Technologicznego z funduszy unijnych. Na tę formę wsparcia w latach 2007-2013 przewiduje się ok. 430 mln euro z funduszy strukturalnych.

Arkadiusz Garbarczyk

dyrektor departamentu wspierania przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego