Wojciech Kuryłek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego To także inne formy zabezpieczeń, pozwalające na realizację projektów z dotacją unijną, niewymagających od wykonawców kredytowania. Należą do nich m.in. gwarancja realizacji przedsięwzięcia oraz regwarancja. Konkurencyjna w stosunku do innych zabezpieczeń gwarancja realizacji przedsięwzięcia ułatwia wykonanie projektów miękkich, np. szkoleniowych, realizowanych bezpośrednio ze środków dotacji. Instytucje podejmujące decyzje o dofinansowaniu wymagają bowiem przedstawienia przez wykonawcę przedsięwzięcia zabezpieczenia na wypadek, gdyby wsparty projekt nie został zrealizowany zgodnie z planem. Gwarancja odznacza się najwyższą wiarygodnością i w związku z tym jest atrakcyjną formą zabezpieczenia przedstawianą instytucji podejmującej decyzję o dofinansowaniu projektu. Gwarancje realizacji przedsięwzięcia są wydawane przez oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego. Okres obowiązywania gwarancji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy wynikających z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Gwarancja obejmuje do 80 proc. wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 5 mln euro. Od jej udzielenia pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości 0,6 proc. kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. Przykładowo, wojewódzki urząd pracy w ramach realizacji 2 priorytetu ZPORR (Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach) zorganizował przetarg na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób pracujących. Wyłoniona firma miała wykonać w ciągu roku dwa cykle szkoleń. Kwota przedsięwzięcia opiewała na 200 tys. zł i była w 100 proc. pokrywana ze środków dotacji. Firma szkoleniowa jako zabezpieczenie przedstawiła wojewódzkiemu urzędowi pracy uzyskaną w BGK gwarancję realizacji przedsięwzięcia z FPU na 80 proc. jego wartości oraz inne zabezpieczenie na pozostałe 20 proc. kwoty. Opłata prowizyjna za wydaną gwarancję FPU wyniosła 3840 zł. Przedsiębiorca ma także możliwość uzyskania gwarancji w każdym innym banku oraz regwarancji z FPU. Dotychczas, ze względu na wysokie ryzyko, banki niechętnie udzielały wykonawcom projektów unijnych gwarancji realizacji przedsięwzięcia. Regwarancja z FPU może zmienić tę sytuację, gdyż obniża ryzyko własne banku. Jest ona udzielana maksymalnie do 80 proc. wartości gwarancji realizacji przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż do 5 mln euro. W związku z tym bank ponosi bezpośrednio ryzyko jedynie 20 proc. kwoty wydanej gwarancji. Od udzielonej regwarancji pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości 0,2 proc. kwoty za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. BGK wypłaci środki z regwarancji, jeśli bank wykonawcy projektu wykona gwarancję realizacji przedsięwzięcia. Gwarancja banku komercyjnego wraz z regwarancją FPU jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorcy, ponieważ umożliwia mu uzyskanie 100 proc. zabezpieczenia realizowanego przedsięwzięcia. W analogicznym do poprzedniego przykładzie, firma szkoleniowa wykonywała w ciągu roku szkolenia na kwotę 200 000 zł. Jako zabezpieczenie realizacji przedsięwzięcia firma przedstawiła wojewódzkiemu urzędowi pracy gwarancję banku komercyjnego, regwarantowaną w 80 proc. przez FPU. Opłata prowizyjna za uzyskaną regwarancję wyniosła 1280 zł.n