"Zarząd PBG informuje, iż powziął informację o doręczeniu stronom umowy z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, zawartej przez PBG i spółki z Grupy PBG z bankami finansującymi ich działalność, oświadczeń z dnia 5 czerwca 2012 r. o wypowiedzeniu umowy, dokonanych przez Polski Bank Przedsiębiorczości i Bank Gospodarki Żywnościowej" - czytamy w raporcie PBG.

Spółka poinformowała, że zgodnie z oświadczeniami banków przyczyną wypowiedzenia umowy jest "naruszenie postanowień polegające na nieustanowieniu zabezpieczeń wskazanych w umowie oraz bezskuteczny upływ okresu naprawczego wskazanego w umowie na usunięcie ww. naruszenia". "Zgodnie z postanowieniami Umowy okres jej obowiązywania kończy się z datą, w której jakakolwiek strona Umowy doręczy pozostałym stronom oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

W konsekwencji z dniem 5 czerwca 2012 roku zakończył się okres obowiązywania Umowy i uległa ona rozwiązaniu" - czytamy dalej. W poniedziałek główne spółki grupy budowlanej PBG - PBG, Hydrobudowa i Aprivia - ogłosiły, że wnioskują o upadłość układową w celu ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy. Przewidziana jest redukcja zadłużenia nawet o 31% w przypadku PBG i nawet o 56% w przypadku Hydrobudowy. Możliwa jest także konwersja części długu na akcje po cenie 40 zł w przypadku PBG i 1 zł w przypadku Hydrobudowy. Nieco później PBG oraz spółka zależna - Hydrobudowa otrzymały od Narodowego Centrum Sportu (NCS) wezwanie do zapłaty 308,83 mln zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w oddaniu do użytkowania Stadionu Narodowego.

Wcześniej grupa wierzycieli Hydrobudowy złożyła wniosek o ogłoszenie jej upadłości likwidacyjnej. We wtorek wieczorem spółka poinformowała o dwóch kolejnych takich wnioskach. Jeden został złożony przez firmę Anga a drugi przez Tako Armatura Rurociągi. PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej. Spółka budowlana Hydrobudowa Polska miała 25,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 265,86 mln zł wobec 277,25 mln zł rok wcześniej.