"Saldo na działalności finansowej w Grupie Kapitałowej Lotos w IV kwartale 2011 roku było ujemne i wyniosło -225,5 mln zł, głównie z względu na przeszacowanie zadłużenia denominowanego w USD.

Wynik netto z działalności kontynuowanej w IV kwartale 2011 roku [był niższy rok do roku] w związku z negatywnym wpływem odpisów aktualizujących wartość aktywów, które obniżyły zysk netto o – 108,2 mln zł (w tym odpis dot. projektu YME w wysokości 78,8 mln zł)" - czytamy w komentarzu.

Grupa Lotos miała 93,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 251,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik netto był jednak lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 37 mln zł zysku.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 190,17 mln zł wobec 304,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8364,43 mln zł wobec 5735,45 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 653,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 679,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 29258,54 mln zł wobec 19662,80 mln zł.