Ustawa z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 określa warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy stadionów, a także innych obiektów budowlanych koniecznych do przeprowadzenia turnieju piłkarskiego Euro 2012.

Ustawa przewiduje utworzenie przez Skarb Państwa spółek celowych, których przedmiotem działalności będzie przygotowywanie i wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 albo ich bieżące koordynowanie i nadzorowanie. W szczególności oznacza to, że spółki te w związku z przygotowaniami i wykonywaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą zastępczo wykonywać zadania inwestora i zadania nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Najważniejszą częścią ustawy jest katalog przepisów zawierających skonkretyzowane uproszczenia obowiązujących procedur, w tym modyfikujące w sposób bardzo znaczny przebieg procesu budowlanego.

Ustawa w sposób swoisty reguluje zagadnienia związane z lokalizacją przedsięwzięć Euro 2012, gdyż zostało w tym zakresie wyłączone stosowanie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, wydaje wojewoda w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku. Decyzja ta została zrównana w swoich skutkach z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawierać będzie w szczególności: linie rozgraniczające teren; zatwierdzenie podziału nieruchomości; warunki techniczne realizacji; warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków; wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Wojewoda doręczając wnioskodawcy decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych właściwych urzędów. Od decyzji wojewody stronie przysługiwać będzie odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

W celu maksymalnego przyspieszenia postępowania, decyzjom administracyjnym wydawanym w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 będzie z urzędu nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że taka decyzja stanie się od razu wykonalna i będzie stanowiła tytuł egzekucyjny, a ewentualne wniesienie od niej odwołania, nie wstrzyma wykonywania tej decyzji przez podmiot uprawniony.

ANNA JÖNSSON

radca prawny w Kancelarii Prawnej GLN