Na wzrost gospodarczy wpływ ma nie tylko stan infrastruktury, rozwój edukacji, informatyzacja czy nakłady na badania i rozwój, ale także sprawna administracja państwowa oraz samorządowa. Dlatego zdecydowaliśmy się skierować część wsparcia na lata 2007-2013 na rozwój potencjału administracyjnego w ramach Priorytetu V - Dobre rządzenie z Programu Kapitał Ludzki. Pomoc skoncentrowana będzie przede wszystkim na wzmocnieniu zdolności administracyjnej do tworzenia wysokiej jakości prawa oraz przeglądzie istniejących już aktów prawnych pod kątem możliwości ich uproszczenia oraz identyfikacji niespójnych przepisów. Wsparcie ukierunkowane będzie jednocześnie na usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie te działania mają służyć ułatwieniu kontaktu obywateli z urzędami.

Niezbędne jest uproszczenie rejestracji działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw. Możliwe będą działania związane z wdrożeniem systemu jednego okienka oraz sprawnej obsługi klientów przez urzędy. Jednym z celów jest skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej z 31 do 7 dni. Priorytetowo będą traktowane również wszystkie usprawnienia, których rezultatem będzie poprawa jakości obsługi klienta w urzędzie.

Możliwe będą działania związane ze szkoleniem urzędników, organizacją staży i szkoleń praktycznych w instytucjach Unii Europejskiej.

Kluczowe jest również przygotowanie administracji do zarządzania finansami w aspekcie zadaniowym. Istotne jest jednocześnie nakierowanie wsparcia na tworzenie regionalnych centrów informacji oraz wspomaganie w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej organizacji pozarządowych. Dla mieszkańców miast i wsi tworzone będą również programy z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Część środków przeznaczona będzie na wsparcie partnerów społecznych - organizacji pracodawców i pracowników, aby zwiększyć ich udział w dialogu społecznym.

Dla całego priorytetu V nie będzie Instytucji Pośredniczącej. Za całą koordynację odpowiada bowiem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Łącznie na wsparcie sprawnej administracji w ramach PO Kapitał Ludzki przewidziane jest 610,8 mln euro, z czego 519,2 mln euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

JERZY KWIECIŃSKI

wiceminister rozwoju regionalnego