Nowością jest regulacja w art. 2861 p.w.p. przewidująca sposoby zabezpieczenia i realizacji prawa do informacji przez uprawnionego. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, orzeka o zabezpieczeniu roszczeń uprawnionego poprzez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo do rejestracji do udzielenia stosownych informacji. Sąd powinien rozpoznać wniosek uprawnionego nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku w sądzie lub siedmiu dni od tej daty w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Zakres obowiązku informacyjnego jest szeroki, co sprawia, iż korzystanie z prawa do informacji może cieszyć się zainteresowaniem uprawnionych do praw własności przemysłowej. Inną korzyścią jest również możliwość zabezpieczenia roszczeń w tej formie także przed wytoczeniem powództwa na podstawie p.w.p.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie określenia roszczeń uprawnionego w związku z naruszeniem przysługujących mu praw własności przemysłowej (art. 287 i art. 296 p.w.p.). Z katalogu żądań usunięto możliwość żądania usunięcia skutków naruszenia. Żądanie to z jednej strony było korzystne dla uprawnionych, z drugiej mogło przysparzać problemów w praktyce. W zakresie żądania usunięcia skutków naruszenia uprawniony może skorzystać z regulacji art. 286 p.w.p. przewidującej orzekanie przez sąd co do bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz co do środków i materiałów, które zostały użyte do wytworzenia lub ich oznaczenia. Tradycyjnie zgłaszane żądanie o usunięcie skutków w postaci publikacji w prasie wyroku wraz z oświadczeniem, zostało uregulowane w p.w.p. Sąd może orzec o podaniu do wiadomości części albo całości wyroku lub informacji o wyroku.

Nowością jest sposób określenia roszczenia odszkodowawczego. Wprowadzono dwa sposoby naprawienia szkody. Obok odszkodowania kompensacyjnego (na zasadach k.c.) pojawiła się możliwość odszkodowania ryczałtowego. W ujęciu art. 287 ust. 1 b) oraz art. 296 ust. 1 b) p.w.p., obejmuje ono zapłatę w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z przysługującego mu prawa własności przemysłowej.

Piotr Łupiński

starszy prawnik zarządzajacy Departamentem Własności Intelektualnej w Kancelarii Prawnej GLN