Inicjatywy te będą miały w większości charakter systemowy. Jednym z podstawowych typów projektów realizowanych w ramach POKL będą programy doskonalenia zawodowego dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy społecznej (m.in. kursy, szkolenia, doradztwo oraz studia uzupełniające i podyplomowe). Przedsięwzięcia te przyczynią się do podniesienia skuteczności podejmowanych przez tych pracowników działań i poziomu świadczonych usług. Ponadto zwiększony zostanie dostęp do programów i usług związanych z zatrudnieniem oraz systemem integracji społecznej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Szczególnym obszarem wsparcia będzie rozwój aktywnych form integracji poprzez przywracanie zdolności do podjęcia zatrudnienia (szkolenia, poradnictwo, zwiększanie mobilności zawodowej). Dotyczy to przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów oraz osób opuszczających placówki opieki zastępczej i więzienia.

Wspierana będzie także równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz prowadzone będą działania ukierunkowane na pomoc w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Ponadto dofinansowanie uzyskają przedsięwzięcia pomagające w wychodzeniu z bezdomności, a także inicjatywy skierowane na rzecz integracji środowiskowej - m.in. tzw. streetworking i wolontariat. Pomoc otrzymają tu ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

Możliwe będą również konkursy, w ramach których na dofinansowanie będą mogły również liczyć projekty dotyczące organizacji kursów i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem, zatrudnienia osób bezrobotnych, tworzenia pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży oraz wsparcia ekonomii społecznej. O pomoc taką będą mogły się ubiegać w drodze konkursów prawie wszystkie podmioty m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie pracy. Bardzo liczymy, że nie tylko publiczne instytucje pomocy społecznej, ale również prywatne, szczególnie organizacje pozarządowe, uaktywnią się w działaniach na rzecz integracji społecznej. Ważne, że inicjatywy te będą realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Łącznie na realizację Priorytetu I i VII PO KL przeznaczonych zostało prawie 615 mln euro, z czego prawie 523 mln euro pochodziły będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

JERZY KWIECIŃSKI

wiceminister rozwoju regionalnego