Ocena kwalifikowalności projektu odbywa się na etapie wyboru projektów do dofinansowania. Polega ona m.in. na weryfikacji, czy dany projekt jest zgodny z wymaganiami konkretnego programu, czy beneficjent jest uprawniony do wnioskowania, a projekt przyczynia się do realizacji danego działania.

Natomiast ocena kwalifikowalności wydatków obejmuje szczegółową weryfikację wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu i ich zgodność z wymaganiami programu. Ocena kwalifikowalności wydatków jest przeprowadzana w momencie oceny wniosku, w trakcie realizacji projektu oraz przed wypłatą samej dotacji.

Wydatki podlegające refinansowaniu są określone we wniosku o dofinansowanie, który staje się załącznikiem do umowy o dofinansowanie. Oceniając wniosek sprawdza się, czy wydatek podlega refinansowaniu biorąc pod uwagę m.in. to, czy jest on zgodny z wymaganiami konkretnego programu i jest niezbędny do realizacji projektu.

Poniesione wydatki są ponownie weryfikowane przez wypłatą dotacji. W kontekście zapisów zawartych we wniosku i umowie o dofinansowanie sprawdza się m.in., czy wydatek był uzasadniony, czy został on faktycznie poniesiony i to w okresie kwalifikowalności wydatków, oraz czy został właściwie udokumentowany. Wydatek faktycznie poniesiony, w rozumieniu kasowym, to rozchód z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta.

Bardzo istotne jest poprawne dokumentowanie wydatków. Każdy wydatek powinien być potwierdzony fakturą VAT lub innym równoważnym dokumentem księgowym, o ile instytucja zarządzająca programem nie zdecyduje inaczej.

Zasygnalizowane przeze mnie tematy nie wyczerpują zagadnienia kwalifikowalności wydatków - co najwyżej wskazują na jego newralgiczne punkty. Warto bliżej zapoznać się z takimi kwestiami jak np. zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego, zakaz podwójnego finansowania czy też lista wydatków uznanych w realizacji projektu za niekwalifikowane. Pomocny może okazać się tutaj dokument stworzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Warto przeczytać ten materiał, po to, aby skutecznie aplikować o dofinansowanie.

MARIUSZ NOWAK

specjalista ds. funduszy europejskich, centrum obsługi małych przedsiębiorstw Fortis Bank Polska