"Docierające z gospodarki zewnętrznej pewne niepokojące informacje wpływają na ostrożniejszą ocenę perspektyw rozwoju Polski. Rząd niemiecki oczekuje spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego Niemiec w 2011 r., obniżył również swoje prognozy na kolejny rok. Ponadto nadal brak jednoznacznego rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości Grecji skłania do zachowania ostrożności w formułowaniu pozytywnych ocen. Wg szacunku DAP MG, w okresie trzech kwartałów 2011 roku wzrost PKB wyniósł ok. 4,2 proc. (r/r). Dynamika wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje jedną z najwyższych w Europie" - napisano w kwartalnym raporcie.

Jak podaje resort gospodarki, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce jest popyt krajowy.

"W 2011 r. z kwartału na kwartał przyspieszała dynamika wydatków inwestycyjnych. Wznowienie intensywnego procesu inwestycyjnego, po trwającym 6 kwartałów okresie ograniczania, oraz wzrost spożycia, wskazują, że popyt krajowy pozostał głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego" - napisano w raporcie.

"Nieco wyższa niż przed rokiem dynamika spożycia indywidualnego wynikała ze wzrostu realnych wynagrodzeń gospodarstw domowych oraz wzrostu zatrudnienia. Z kolei o wzroście - nakładów brutto na środki trwałe (wg szacunków piąty kwartał z rzędu) zadecydowały - wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz realizacja odkładanych we wcześniejszych latach inwestycji, a także efekt niskiej bazy. Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych ograniczała ostrożność w ocenach koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski" - podaje MG.

W 2011 polski PKB pozostaje pod wpływem sytuacji zewnętrznej.

"W 2011 roku przewidujemy, że wzrost PKB wyniesie ok. 4 proc. Zmiana produktu krajowego brutto pozostanie pod wpływem sytuacji zewnętrznej. Decydującym czynnikiem będzie utrzymanie się neutralnych oczekiwań w stosunku do koniunktury w gospodarce światowej. W wyniku wzmożonej aktywności inwestycyjnej związanej z przesunięciami realizacji zadań na rok 2011, oczekujemy znacznego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego powinno utrzymać się na poziomie sprzed roku" - napisano.

Analitycy MG oczekują, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na koniec roku 2011 wzrost produkcji sprzedanej przemysłu nieznacznie przekroczy 7 proc., a produkcja budowlano-montażowa w 2011 r. osiągnie przyrost niemal 16 proc. w skali roku.

Średnioroczna inflacja osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 4 proc.