W sierpniu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld 730 mln euro. Na ujemne saldo złożyły się: ujemne salda dochodów (1 mld 674 mln euro) i obrotów towarowych (750 mln euro) oraz dodatnie salda transferów bieżących (435 mln euro) i usług (259 mln euro)" - poinformował NBP w czwartkowym komunikacie.

Bank zaznaczył, że w analogicznym miesiącu 2010 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2 mld 6 mln euro.

W komunikacie wskazano, że w sierpniu 2011 r. odnotowano wzrost dynamiki zarówno po stronie eksportu, jak i importu towarów. "Eksport towarów oszacowano na poziomie 11 mld 607 mln euro, a import - 12 mld 357 mln euro. W porównaniu z danymi za sierpień 2010 r. wartość eksportu towarów zwiększyła się o 1 mld 694 mln euro, tj. o 17,1 proc., a import towarów wzrósł o 1 mld 294 mln euro, tj. o 11,7 proc." - napisano.

Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 750 mln euro, wobec sierpnia 2010 r. poprawiło się o 400 mln euro. Natomiast w porównaniu z danymi za lipiec br. dynamika eksportu zwiększyła się o 6,7 proc. a importu o 2,5 proc.

Z kolei przychody z tytułu usług w sierpniu 2011 r., w porównaniu z sierpniem 2010 r., zwiększyły się o 130 mln euro, czyli o 6,1 proc. i wyniosły 2 mld 275 mln euro, a wartość rozchodów zmniejszyła się o 112 mln euro, tj. o 5,3 proc. i wyniosła 2 mld 16 mln euro. Na dodatnie saldo usług w wysokości 259 mln euro złożyły się dodatnie salda: usług transportowych (239 mln euro), podróży zagranicznych (12 mln euro) i pozostałych usług (8 mln euro).

Saldo obrotów bieżących to miara rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikająca z bieżących operacji

Na ujemne saldo dochodów w wysokości 1 mld 674 mln euro złożyły się: dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (105 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji (1 mld 779 mln euro). NBP wskazał, że sierpniu 2010 r. saldo dochodów było również ujemne i wyniosło 1 mld 117 mln euro.

Z dokumentu wynika, że w sierpniu 2011 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 891 mln euro. Bank wyjaśnia, że o wysokości tego salda zadecydował głównie napływ netto kapitału zarówno z tytułu inwestycji portfelowych, jak i bezpośrednich.

"W sierpniu 2011 r. saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 694 mln euro. Napływ środków z Unii Europejskiej, w ujęciu bilansu płatniczego, wyniósł: w transferach bieżących 515 mln euro, a w transferach kapitałowych 404 mln euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła 225 mln euro do budżetu Unii Europejskiej z tytułu składek i opłat członkowskich" - informuje NBP.

Saldo obrotów bieżących to miara rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikająca z bieżących operacji.