Partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) określa się współpracę między jednostką samorządu terytorialnego lub administracji rządowej a sektorem prywatnym w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Zysk z inwestycji zostaje wówczas podzielony między nich. Ponoszą też odpowiedzialność za to wspólne przedsięwzięcie. W ramach PPP wykonywane są zadania związane z rozwojem lokalnej infrastruktury, na przykład: budowa, zarządzanie i utrzymanie dróg i mostów oraz linii kolejowych, szkół, budownictwo komunalne, oczyszczalnie ścieków.

Lista przedsięwzięć

W ramach PPP mogą być prowadzone następujące przedsięwzięcia: projektowanie lub realizacja inwestycji w wykonaniu zadania publicznego, świadczenie usług publicznych przez czas dłuższy niż trzy lata, pod warunkiem że obejmują one eksploatację, utrzymanie i zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Na przykład strona publiczna może przedstawić projekt rewitalizacji obszaru miejskiego, natomiast jeśli koszt prac nie zostanie pokryty z pieniędzy budżetowych bezpośrednio w formie zapłaty, to w sporządzaniu projektu rewitalizacji może uczestniczyć także przedsiębiorca. Do inwestycji PPP zalicza się też przedsiębiorstwa pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, które wspomagają realizację zadań publicznych. PPP ma na celu doprowadzić do zmiany funkcji jednostek samorządu terytorialnego. Zamiast być dostawcą obiektów użyteczności publicznej, miałyby być dostawcą samych usług. Budowę obiektu finansowałby prywatny przedsiębiorca, a potem zarządzałby przez pewien czas tym obiektem i pobierał dochody. W ten sposób przedsiębiorca zamiast być współudziałowcem w finansowaniu gminnego zadania inwestycyjnego, zostałby udziałowcem w dostawach usług dla mieszkańców. Mógłby być nim nawet przez kilkadziesiąt lat. Rozwiązanie takie byłoby korzystne dla gmin, których nie stać na budowę obiektów.

Umowa na inwestycję

Aby inwestycja została wykonana w ramach PPP gmina musi zamieścić informacje o planowanym przedsięwzięciu w Biuletynach. Gdyby tego obowiązku nie dopełniła, to zawarta później umowa między nią a przedsiębiorcą nie byłaby ważna.

O zawarcie umowy PPP na konkretną inwestycję może ubiegać się jeden przedsiębiorca albo łącznie kilku, którzy zawarli umowę albo porozumienie po to aby wspólnie starać się o uzyskanie konkretnego kontraktu. W takim przypadku w postępowaniu o zawarcie umowy reprezentowałby ich pełnomocnik, którego najczęściej ustanawiają spośród siebie. Pełnomocnik może też w ich imieniu zawrzeć umowę.

Możliwa jest też sytuacja odwrotna: jednostki samorządu zawierają umowę albo porozumienie, aby mogło zostać wykonane wspólne dla nich zadanie publiczne. Muszą wówczas wybrać jednostkę upoważnioną do sporządzenia analizy korzyści płynących z tej formy współpracy i do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy PPP.

Partner prywatny wyłaniany jest w trybie przetargu, ponieważ PPP jest szczególną formą zamówienia publicznego i prowadzone jest przy udziale środków publicznych. Najczęściej przy wyborze oferty stosuje się wówczas tryb: negocjacje z ogłoszeniem. Wybiera się partnera, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę współpracy przy realizacji inwestycji, bo na przykład przedstawia najbardziej korzystny bilans wynagrodzenia. terminy i wysokość przewidywanych płatności oraz innych kryteriów, które odnoszą się do przedmiotu przedsięwzięcia.

Zanim dojdzie do zawarcia umowy, musi zostać przeprowadzona analiza opłacalności przedsięwzięcia.

Prawa i obowiązki

W umowie określa się prawa i obowiązki stron: przedsiębiorcy i partnera publicznego. Przedsiębiorca zobowiązuje się do sfinansowania inwestycji albo do znalezienia źródeł, które umożliwiłyby takie sfinansowanie oraz zapewniły późniejsze zarządzanie przedsięwzięciem. Natomiast partner publiczny przyjmuje na siebie odpowiedzialność za świadczenie usług i nadzór nad partnerem, który ją realizuje.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420).