O wyroku, który zapadł we wtorek, UOKiK poinformował w czwartek.

Dotyczy on decyzji Komisji Europejskiej z października 2007 roku, w której KE nakazała zwrot przyznanej przez państwo pomocy na restrukturyzację - ponad 22 mln zł wraz z odsetkami - dla Grupy Technologie Buczek, w skład której wchodziły m.in.: Technologie Buczek (TB), Huta Buczek oraz Buczek Automotive.

Choć pierwotnym beneficjentem wsparcia były Technologie Buczek, to KE uznała, że z pomocy skorzystały także spółki zależne. KE zdecydowała, że Polska powinna odzyskać przyznane wsparcie nie tylko od TB, ale także od dwóch spółek zależnych przedsiębiorcy, w tym Buczek Automotive.

Buczek Automotive zaskarżył decyzję KE do Sądu UE. Sąd stwierdził, wbrew stanowisku Komisji, że spółka nie jest zobowiązana do zwrotu 7,183 tys. zł pomocy.

W kwietniu Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie całej pomocy dla grupy Technologie Buczek, w którym uznał, że Polska naruszyła decyzję KE z 2007 roku, nakazującą zwrot udzielonej pomocy publicznej. Tym samym Polska przegrała z Komisją Europejską, która w 2009 wniosła sprawę do Trybunału w związku z niewywiązaniem się Polski z decyzji z 2007 roku, nakazującej odzyskanie pomocy.

Jak informował wówczas Trybunał, pomoc operacyjna przybrała formę nieegzekwowania zobowiązań publicznoprawnych (np. umarzanie wierzytelności ZUS). Do chwili wniesienia przez Komisję skargi w tej sprawie udzielona pomoc nie została zwrócona.

Władze polskie informowały Trybunał, że powodem znacznego opóźnienia w odzyskiwaniu pomocy - poza czysto technicznymi przeszkodami - są przepisy polskiego prawa upadłościowego. Wyjaśniły też, że pomoc państwa miała formę nieegzekwowania zobowiązań spółki Technologie Buczek, mimo że w rzeczywistości korzyść z pomocy czerpały jej spółki zależne. W związku z tym formalnie spółka odpowiadałaby za wszystkie zobowiązania, w tym kwoty, które należy odzyskać od jej spółek zależnych. Jak argumentował polski rząd, przepisy polskiego prawa w zasadzie uniemożliwiają umorzenie takich należności.