Wykup taki może być dokonywany z prawem regresu do klienta – w takim wypadku ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie Zbywcy, lub bez prawa regresu, czyli w sytuacji gdy faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta. Schemat taki w pierwszym przypadku zapewnia klientowi finansowanie, a w drugim finansowanie połączone z transferem ryzyka. Jednakże na tych dwóch elementach nie kończą nie kończy się zakres usług świadczony przez faktora na rzecz jego klienta.

Zgodnie z podpisaną w 1988r. konwencją ottawską o faktoringu można mówić, gdy faktor realizuje co najmniej dwie z następujących usług:
- finansowanie,
- zarządzanie wierzytelnościami,
- inkasowanie płatności z tytułu wierzytelności, oraz
- zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika.

Definicja ta, chociaż nie została podpisana przez Polskę, pokazuje w pełni jaki zakres usług otrzymuje klient podpisując umowę faktoringową, tym bardziej, że w większości przypadków wszystkie (a nie tylko dwa) wymienione elementy występują w różnym stopniu w każdej umowie faktoringowej.

Finansowanie

Najważniejszym elementem dla klienta jest oczywiście finansowanie. Na rynku mało jest podmiotów, które mogą wynegocjować zarówno z dostawcami jak i odbiorcami takie same lub choćby zbliżone terminy płatności, co umożliwiałoby im regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw, spływającymi regularnie należnościami ze sprzedaży. Co więcej, często nawet tak wydawałoby się optymalna konfiguracja wymusza na przedsiębiorstwie poszukiwanie zewnętrznego finansowania, niezbędnego do sfinansowania okresu cyklu produkcyjnego. W opisanej sytuacji pomocny okazuje się faktoring, dzięki któremu klient może uzyskać określoną procentowo wartość faktury, już w ciągu dwóch dni od jej wystawienia, co można porównać jedynie ze sprzedażą gotówkową. Zastosowanie faktoringu może więc obrócić problem braku płynności w przewagę konkurencyjną. Wydłużając termin płatności możliwe jest uzyskanie lepszych cen od swoich dotychczasowych odbiorców jak również pozyskanie nowych. W drugą stronę, płacąc szybciej dostawcom zbywca może często liczyć na atrakcyjne rabaty. Oczywiście ten sam efekt można uzyskać wykorzystując kredyt obrotowy, jednakże warto pamiętać, iż w gros przypadków ta sama firma może uzyskać większy limit faktoringowy niż kredytowy.

Zarządzanie wierzytelnościami i inkasowanie należności

Faktor nabywając wierzytelności zobowiązany jest raportować klientowi na bieżąco ich status: stan globalny w podziale na poszczególnych dłużników, pozostałą ilość dni do terminu zapadalności, opóźnienia w płatnościach oraz potwierdzenie spłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie uiszcza swych zobowiązań w terminie, faktor wysyła odpowiednie upomnienia do dłużników. Z punktu widzenia klienta obie te usługi przynoszą wspólną korzyść – odciążenie od tych czynności własnych pracowników i skierowanie ich do zadań związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, czyli takich które bezpośrednio przekładają się na zysk.

Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika

Ta korzyść ujawnia się w pełni tylko w przypadku faktoringu pełnego, gdzie faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. W przypadku takich transakcji najczęściej pojawia się firma ubezpieczeniowa, która podpisała polisę ubezpieczenia należności albo z faktorem, albo bezpośrednio z klientem. Jednakże w indywidualnych przypadkach możliwe jest podejście, gdzie to bank bierze bezpośrednio na siebie ryzyko dłużnika. Dodatkową korzyścią płynącą z faktoringu pełnego jest poprawa struktury bilansu przedsiębiorstwa. Należności z tytułu dostaw i usług zostają automatycznie zamienione na gotówkę – paradoksalnie więc zastosowanie faktoringu pełnego owocuje poprawą zdolności kredytowej zbywcy.

Faktoring w Banku BGŻ

Faktoring w Banku BGŻ oferuje wszystkie wyżej opisane korzyści. Ponadto na tle konkurencji wyróżnia nas wysoki poziom zaliczkowania – standardem jest 90% oraz długi okres finansowania. W wybranych przypadkach Bank akceptuje terminy płatności przekraczające nawet 120 dni. Oferujemy także faktoring pełny w oparciu o polisę ubezpieczeniową wykupioną przez klienta. Z uwagi na spadające w Polsce ceny ubezpieczenia ryzyka kupieckiego – rozwiązanie takie może być, z punktu widzenia klientów, dużo korzystniejsze cenowo, w porównaniu do kosztów ubezpieczenia pojedynczego dłużnika przez instytucję faktoringową.