Niezmiernie istotną zaletą faktoringu jest to, że pozwala on przedsiębiorstwu uodpornić się na negatywne zjawiska związane z funkcjonowaniem na rynku, gdzie normą są odroczone terminy płatności. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy zatory płatnicze stały się powszechnym problemem, a długość terminu płatności dla odbiorcy coraz bardziej decyduje o konkurencyjności oferty handlowej.

Poprawa płynności

Po pierwsze, faktoring pozwala na zniwelowanie problemów płynnościowych pojawiających się w okresie oczekiwania na płatności od odbiorców. Faktoring to nic innego jak narzędzie służące do odzyskiwania środków „zamrożonych” w fakturach, których terminy płatności są bardzo odległe. Zastosowanie go zmniejsza zatem znacząco koszt finansowania odbiorców kredytem kupieckim i umożliwia zainwestowanie dodatkowych pieniędzy w rozwój swojej działalności.

Po drugie, podpisanie umowy faktoringowej oznacza, że w relacji handlowej między dostawcą a jego odbiorcami pojawia się trzeci podmiot – faktor (bank lub firma faktoringowa), który staje się właścicielem wierzytelności dostawcy, a tym samym podmiotem uprawnionym do monitowania długu wynikającego z tych wierzytelności. W praktyce wygląda to tak, że każdy odbiorca włączony do umowy faktoringowej zostaje pisemnie zawiadomiony o tym, że od dnia podpisania umowy właścicielem wszystkich istniejących i przyszłych wierzytelności jest faktor. Poza tym każda wystawiona przez dostawcę faktura zawiera adnotację przypominającą odbiorcy o dokonanej cesji i konieczności zapłaty kwoty z faktury bezpośrednio faktorowi.

Dyscyplina i bezpieczeństwo

Wszystkie powyższe działania, mające na celu prawne usankcjonowanie przelewu praw do wierzytelności na faktora, spełniają jednocześnie funkcję o charakterze dyscyplinującym. Kontrahent dowiaduje się, że od określonej daty nie jest już dłużnikiem dostawcy, ale bezpośrednio banku czy firmy faktoringowej.

Oczywiście na tym funkcja dyscyplinowania odbiorców się nie kończy. Faktor, po terminie płatności faktury, w okresie tolerowanego opóźnienia, podejmuje czynności inkasa płatności – wykonuje telefony, wysyła do kontrahentów monity i wezwania oraz negocjuje z nimi ewentualne rozłożenie długu na raty.

W ramach faktoringu pełnego istnieje także możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem braku płatności odbiorcy funkcjonującego w umowie faktoringowej. W takim wypadku, po okresie tolerowanego opóźnienia, faktor podejmuje działania zmierzające do odzyskania długu. Jeżeli faktorowi uda się odzyskać dług, transakcja zostaje rozliczona w chwili jego odzyskania. Jeżeli w określonym w umowie terminie windykacja nie przyniesie skutku, transakcja także zostaje rozliczona, a strata wynikająca z braku płatności zostaje zaksięgowana w ciężar faktora.

Zastosowanie faktoringu w obrocie handlowym wydaje się najlepszym rozwiązaniem wspomagającym działalność firmy. Nie dość, że zapewnia płynność finansową, do której dostęp – zwłaszcza obecnie – w wielu przypadkach decyduje o istnieniu firmy, ale również o poziomie dynamiki jej wzrostu, to dodatkowo wydatnie wspomaga zarządzanie należnościami handlowymi i długiem z ich tytułu, co ostatecznie wpływa na komfort prowadzenia biznesu.

Faktoring łączy w sobie wiele usług

● finansowanie wierzytelności dostawcy, którego dłużnikami są odbiorcy włączeni do umowy faktoringowej,

● administrowanie wierzytelnościami połączone z profesjonalnym raportowaniem,

● inkasowanie płatności od odbiorców,

● przejęcie przez firmę faktoringową lub bank ryzyka braku płatności kontrahenta – w przypadku usługi faktoringu pełnego, czyli bez regresu.