Obligacje komunalne na okaziciela zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Każda z nich będzie miała nominalną wartość 1 tysiąca zł. Dwa tysiące obligacji z pierwszej serii ma być wykupione do 16 grudnia 2011 r., kolejne dwa tysiące z drugiej serii - do 16 grudnia 2012 r. Oprocentowanie wyniesie 6,33 proc.

Dwie serie wprowadzone na giełdę stanowią część z ogólnej sumy obligacji, które wyemituje Zamość. Łącznie w sześciu seriach wyemitowanych zostanie 33 tysiące obligacji na kwotę 33 mln zł. Ich wykup zaplanowany jest do 2019 r.

Środki uzyskane z emisji obligacji - jak uchwalili zamojscy radni - mają pokryć deficyt budżetu miasta związany ze sfinansowaniem wkładów własnych w projektach i programach inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych.

Rzecznik prasowy zamojskiego ratusza Karol Garbula powiedział PAP, że chodzi o różne inwestycje realizowane przez miasto, o łącznej wartości ok. 190 mln zł.

Wśród największych i najważniejszych wymienił m.in. budowę dróg i przebudowę skrzyżowań na drogach krajowych prowadzących do przejść granicznych z Ukrainą w Zosinie i Hrebennem. Ponadto Zamość pozyskał dofinasowanie do programu rewitalizacji i adaptacji na cele kultury zabytkowych fortyfikacji Starego Miasta, czyli zespołu obiektów obronnych - m.in. bastionów, murów i bram - stanowiących część, zbudowanej na przełomie XVI i XVII wieku (a potem wielokrotnie przebudowywanej) Twierdzy Zamość.

"Środki unijne to jest wielka szansa na rozwój, ale inwestycje te wymagają własnych wkładów, o które trzeba się postarać. Sposobem na ich pozyskanie jest właśnie emisja obligacji" - powiedział Garbula.

Budżet Zamościa uchwalony przez radę na rok 2010 przewiduje po stronie wydatków 419 mln, a po stronie przychodów 380 mln zł.