Zdaniem UOKiK, w umowach jakie Zakład m.in. w ubezpieczeniach autocasco, nieruchomości, podróży turystycznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, naruszał interesy klientów. Dawało to ubezpieczycielowi możliwość zmniejszenia lub nawet uchylenia się od wypłaty należnych odszkodowań.

"Umowy o ubezpieczenie autocasco zawierają postanowienia tożsame z wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych. Jedno z nich przewiduje pomniejszenie zwrotu kosztów naprawy pojazdu o podatek VAT. Takie postanowienie jest niekorzystne dla ubezpieczonego, ponieważ za poniesioną szkodę powinien otrzymać odszkodowanie w pełnym zakresie" - napisał UOKiK w komunikacie.

Urząd zwrócił również uwagę na klauzulę, według której ubezpieczeniem AC nie są objęte pojazdy wprowadzone na teren celny Unii Europejskiej, jeśli konsument podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie. "Urząd nie kwestionuje obowiązku podania prawdziwych danych, jednak ubezpieczyciel nie sprecyzował, o jakie dokładnie dane chodzi, ani co rozumie pod pojęciem +inny dokument+. Tym samym przyznał sobie zbyt dużą dowolność w decydowaniu o niewypłaceniu odszkodowania" - argumentował UOKiK.

UOKiK poinformował, że postępowanie w tej sprawie wszczął w lipcu 2009 roku po informacji od konsumenta oraz Rzecznika Ubezpieczonych

Ponadto - zdaniem Urzędu - w umowach PZU znalazło się niezgodne z prawem postanowienie, mówiące o tym, że składka podlegająca zwrotowi ustalana jest proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. "Tymczasem według kodeksu cywilnego składka powinna być oddana proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu zawartej umowy" - napisał Urząd.

"Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA otrzymał decyzję prezesa UOKiK z 30 grudnia 2009 r. Spółka nie zgadza się z nią i będzie odwoływać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie" - poinformowała PAP Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU SA.

UOKiK poinformował, że postępowanie w tej sprawie wszczął w lipcu 2009 roku po informacji od konsumenta oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Jak podał UOKiK, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorcę, który stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, prezes Urzędu może nałożyć karę finansową w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów. Na PZU nałożono karę w wysokości ok. 14 mln 792 tys. zł. Ponadto, oprócz sankcji finansowej, UOKiK nakazał przedsiębiorcy zaniechanie stosowania zakwestionowanych klauzul. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka ma prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.