PKB wyrównany sezonowo (ceny stałe przy roku odniesienia 2000) wzrósł w tym okresie o 1,0% r/r wobec 1,3% r/r w II kw. (po korekcie), podał też GUS. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 0,5% wobec 0,5%.

W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 331.493,8 mln zł.

"Głównymi czynnikami wzrostu PKB były popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,0 pkt proc. oraz spożycie ogółem - wpływ 1,6 pkt proc. Natomiast negatywny wpływ na wzrost PKB miała akumulacja (-2,9 pkt proc.), w tym popyt inwestycyjny (-0,3 pkt proc.)" - głosi komunikat.

Popyt krajowy w III kwartale 2009 r. był niższy o 1,2% r/r

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) w gospodarce narodowej w III kwartale 2009 r. wzrosła o 1,8% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle obniżyła się o 0,2% r/r, natomiast w budownictwie wzrosła o 7,2%.

"W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w III kwartale 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, wzrosła o 2,0%, w tym wartość dodana brutto w handlu i naprawach o 6,0%, natomiast w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 3,0%" - podał też GUS.

Popyt krajowy w III kwartale 2009 r. był niższy o 1,2% r/r. Spożycie ogółem w III kwartale 2009 r. było wyższe o 2,0%, w tym spożycie indywidualne o 2,2%, a spożycie publiczne wzrosło o 1,5%.

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w III kw. tego roku o 1,6%

Nakłady brutto na środki trwałe w III kwartale 2009 r. były niższe o 1,5% niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 19,5% wobec 20,5% przed rokiem.

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w III kw. tego roku o 1,6%. Prognozy mieściły się w dość wąskim przedziale od 1,3% do 1,7% przy średniej na poziomie +1,56%.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska zapowiadała pod koniec października, że "dynamika PKB w III kw. nie powinna być niższa niż w drugim kwartale". Natomiast resort gospodarki szacował wzrost PKB w III kw. na 1,7%, a wiceminister finansów Ludwik Kotecki - na 1,2-1,4%.