Każde towarzystwo traktuje poważnie tak znaczącą liczbę klientów. Po pierwsze ze względu na liczebność, po wtóre ze względu na „jakość”. Można założyć że znaczny procent tej grupy to osoby z poczuciem odpowiedzialności, zdyscyplinowane, bardzo często z wieloletnim bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia komunikacyjnego.

Właśnie takie założenia skłoniły niektóre firmy do zaoferowania specjalnych programów ubezpieczeniowych, poza nielicznymi wyjątkami w głównej mierze dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych.

W chwili obecnej najbardziej rozwiniętą i atrakcyjną ofertę w kraju proponuje Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Jest to produkt skierowany do dość szerokiej grupy czynnych zawodowo żołnierzy zawodowych, kontraktowych i nadterminowych, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych RP, w tym: Wojska Polskiego (WP); Straży Granicznej (SG); Służby Więziennej (SW); Służby Celnej (SC); Biura Ochrony Rządu (BOR); Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW); Agencji Wywiadu (AW); Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW); Służby Wywiadu Wojskowego (SWW). Jednocześnie program dotyczy byłych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy bezpośrednio przed odejściem na emeryturę, lub rentę byli zatrudnieni w wymienionych wyżej strukturach. Program nie obejmuje jednak między innymi policjantów, czy strażników miejskich.

Z założenia produkt dotyczy pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych wraz z wybranymi ubezpieczeniami majątkowymi lub osobowymi. Podstawowa część pakietu obejmuje: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie AUTOCASCO, ubezpieczenie assistance , ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.