W dokumencie zapisano również prognozę zapotrzebowania na energię do 2030 r. Z załącznika do "Polityki energetycznej", do którego dotarła PAP, wynika, że zużycie energii elektrycznej w 2030 r. wzrośnie o 55 proc., gazu o 29 proc. i produktów naftowych o 27 proc.

Resort gospodarki prognozuje również ceny surowców energetycznych importowanych do Polski w 2030. I tak baryłka ropy naftowej ma - wdług MG - kosztować w 2030 r. 141 dol. (w 2010 - 89 dol.). 1000 m. sześc. gazu ma natomiast kosztować w 2030 r. - 488 dol., zaś tona węgla energetycznego - 140 dol.

Jak podało PAP biuro prasowe resortu, "Polityka" określa sześć głównych kierunków rozwoju polskiej energetyki wraz z działaniami "wykonawczymi" do 2012 roku. Wśród tych kierunków jest poprawa efektywności energetycznej.

Resort chce, aby wzrost gospodarczy w Polsce nie wiązał się ze zwiększonym zużyciem energii. Ma to być możliwe dzięki jej oszczędzaniu. Ministerstwo Gospodarki przygotuje projekt ustawy o efektywności energetycznej, która wdroży system tzw. białych certyfikatów dających korzyści finansowe najbardziej "oszczędnym" energetycznie firmom.

Następnym kierunkiem dla polskiej energetyki wskazywanym w przyjętym przez rząd projekcie, jest bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte o własne zasoby, przede wszystkim węgla. Kontynuowane też mają być działania dywersyfikujące dostawy ropy, gazu i paliw "także poprzez różnicowanie technologii produkcji, a nie jedynie kierunków dostaw".

Ażeby zapewnić stabilną infrastrukturę przesyłu i dystrybucji paliw, na operatorów sieciowych zostanie nałożony obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, a w taryfach zostaną wprowadzone zachęty "do inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną".

Jak zapowiada MG, zmienione zostaną przepisy określające odpowiedzialność samorządów za przygotowanie lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W ramach kolejnego priorytetowego kierunku rozwoju polskiej energetyki - dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej - resort wskazał w dokumencie działania niezbędne dla powstania pierwszych elektrowni atomowych w Polsce.

"Chodzi tu o przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej oraz zapewnienie warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych w oparciu o sprawdzone, bezpieczne technologie" - czytamy w informacji resortu przesłanej we wtorek PAP.

Ponadto "Polityka energetyczna" kładzie nacisk na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) zgodnie z unijnym pakietem klimatycznym. Dokument wyznacza następujące cele: 15-proc. udział OZE w zużyciu energii finalnej w 2020 r. oraz 10-proc. udział biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 r. Dokument przewiduje też działania wspierające powstawanie biogazowni rolniczych oraz farm wiatrowych na lądzie i morzu. Będą to pieniądze z funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska.

W strategii dla energetyki przewidziano również działania zwiększające konkurencję na rynku energii m.in. poprzez przepisy ułatwiające zmianę sprzedawcy prądu przy jednoczesnej ochronie najuboższych odbiorców energii elektrycznej.

Ze względu na zobowiązania wynikające z pakietu klimatycznego w "Polityce energetycznej" wskazano metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez pułapy emisji gazów cieplarnianych oraz produktowe wskaźniki emisji. Opracowany ma też zostać system dysponowania przychodami z aukcji uprawnień do emisji CO2. "Bardzo istotnym kierunkiem działań będzie również wsparcie rozwoju technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla (CCS)" - zaznacza resort.