Można dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści - SĄD NAJWYŻSZY o skutkach pobierania opłat za dopuszczenie towarów do sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji strona może – niezależnie od innych roszczeń wynikających z umowy – dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu pobrania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Umowa przenosząca własność nieruchomości jest nieważna - SĄD NAJWYŻSZY o konsekwencjach sprzedaży działki bez dostępu do drogi publicznej

Jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku jest nieważna.

Sąd nie może z urzędu wykreślić członków zarządu - SĄD NAJWYŻSZY o skutkach nieprawidłowego wyboru organów spółdzielni mieszkaniowej

1. Sąd rejestrowy nie może z urzędu wykreślić wpisu wyniku samodzielnej oceny istnienia lub ważności uchwały organu spółdzielni stanowiącej podstawę dokonania tego wpisu (art. 24 ust. 4 ustawy z20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).
2. Członek zarządu spółdzielni, wykreślony przez sąd rejestrowy z rejestru na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o KRS, jest zainteresowany w sprawie owykreślenie go z rejestru (art. 510 par. 1 w związku z art. 694 par. 2 k.p.c.).

Przedsiębiorca ma trzy lata na złożenie pozwu - SĄD NAJWYŻSZY o przedawnieniu roszczeń za opłatę abonamentową

Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne określa art. 118 k.c.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 

- Można dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści
- Umowa przenosząca własność nieruchomości jest nieważna
- Sąd nie może z urzędu wykreślić członków zarządu
- Przedsiębiorca ma trzy lata na złożenie pozwu