Większość poprawek miała charakter doprecyzowujący.

W trakcie głosowania Jarosław Zieliński (PiS) powiedział, że nowelizacja "daje większe uprawnienia szefowi ABW". Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Antoni Podolski stwierdził, że "nie większe uprawnienia, lecz obowiązki". Zgodnie z ustawą szef ABW będzie miał prawo do udzielania zaleceń organom i podmiotom zagrożonym działaniem terrorystycznym.

Zgodnie z nowelizacją samorządy powiatowe i gminne będą miały możliwość tworzenia centrów zarządzania kryzysowego w zależności od swoich potrzeb i na bazie swoich jednostek; programy zarządzania kryzysowego będą aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata.

Założeniem nowelizacji jest stworzenie efektywnego i czytelnego systemu zarządzania kryzysowego. Samorządy uzyskają większe możliwości decyzyjne, ma być wyeliminowanych wiele wątpliwości dotyczących interpretacji dotychczasowych przepisów. Usprawniony ma być proces planowania w sytuacjach kryzysowych.

Nowelizacja wprowadza nowe definicje, np. sytuacji kryzysowej

Organizację, tryb pracy, sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych będzie określał starosta. Analogiczna zasada dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do utworzenia centrów.

Nowelizacja wprowadza nowe definicje, np. sytuacji kryzysowej. Chodzi o to, by łatwiej było uznać jakieś zdarzenie za taką sytuację. Nowa definicja uzależnia zaistnienie sytuacji kryzysowej wyłącznie od wystąpienia zagrożenia, które wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ludzi lub środowiska w takim stopniu, że działania odpowiednich służb i samorządu przestają wystarczać.

Według nowych przepisów ma zostać sporządzony Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego - jego utworzenie ma być poprzedzone raportem o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, który - w zakresach swoich właściwości - sporządzony zostanie przez ministrów i kierowników organów centralnych. Koordynatorem raportu będzie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym - szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.