Warunki przyłączenia wydaje przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci podmiot ubiegający się o warunki chce przyłączyć farmę i są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci. Wymogi co do treści warunków przyłączenia określone zostały w rozporządzeniu ministra gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623).

Termin ważności

Bardzo istotne jest zawarcie w tym rozporządzeniu regulacji, iż warunki przyłączenia ważne są dwa lata. Termin dwuletni biegnie od daty określenia warunków, czyli od daty ich sporządzenia przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne. Skoro przepisy prawa ustalą termin ważności warunków przyłączenia, to określenie warunków przyłączenia powinno rodzić zobowiązania po stronie podmiotu, który ten dokument wydał i doręczył inwestorowi. Powstaje więc pytanie o charakter prawny warunków przyłączenia. Instytucja warunków przyłączenia nie została zdefiniowana w ustawie – Prawo energetyczne. Brak legalnej definicji tej instytucji skutkuje powstawaniem wątpliwości przy ustaleniu, w jakim zakresie wydane warunki zobowiązują przedsiębiorstwo energetyczne do przyłączenia farmy.

Charakter dokumentu

Uwzględniając brzmienie obowiązujących przepisów prawa możliwe są następujące koncepcje co do charakteru prawnego warunków przyłączenia wydanych dla farmy wiatrowej:

● warunki przyłączenia są dokumentem o charakterze tylko informacyjnym wydanym dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określającym, co inwestor ma wykonać przed uzyskaniem przyłączenia i tym samym nie zobowiązują przedsiębiorstwa energetycznego;

● warunki przyłączenia stanowią ofertę zawarcia umowy o przyłączenie do sieci w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i tym samym wiążą przedsiębiorstwo energetyczne;

● warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, o ile w dniu zawarcia umowy o przyłączenie będą istnieć techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia.

Przepis art. 7 ust. 1 prawa energetycznego ustanawia obowiązek zawarcia przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne umowy o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia, a żądający zawarcia umowy spełnił warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Tak więc przedsiębiorstwo energetyczne nie może odmówić zawarcia umowy, gdy inwestor spełnia postawione mu warunki i istnieją nadal techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. Warunki przyłączenia nie mają więc charakteru dokumentu wyłącznie informacyjnego, ponieważ z mocy ustawy spełnienie przez podmiot żądający warunków przyłączenia do sieci odbioru skutkuje powstaniem po stronie tego podmiotu roszczenia o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci.

Biorąc pod uwagę, że wraz z dokumentem warunków przyłączenia wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przyłączenie do sieci, warunki można by traktować jako ofertę zawarcia tej umowy. Jednym z istotnych elementów umowy o przyłączenie do sieci jest jednak określenie w tej umowie wysokości opłaty za przyłączenie. Wysokość tej opłaty ustalona powinna być na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia i nie jest określona w treści warunków przyłączenia. Brak w warunkach przyłączenia istotnego elementu treści umowy w postaci opłaty za przyłączenie nie pozwala na traktowanie warunków jako oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Niepewność inwestora

Regulacja ustawy – Prawo energetyczne statuuje warunkowy obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci po spełnieniu przez inwestora warunków przyłączenia do sieci i odbioru. Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego zawarcia umowy ma charakter warunkowy, gdyż w dniu zawarcia umowy muszą istnieć „techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci”. Ustawodawca, niestety, nie określił, jakie przesłanki powinny zachodzić, aby uzasadnione było ustalenie, że nie ma technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia konkretnej farmy. Sytuacja ta prowadzi do powstania dużej niepewności po stronie inwestora, który otrzymując warunki przyłączenia i spełniając warunki przyłączenia i odbioru nie wie, czy dojdzie do zawarcia z nim umowy o przyłączenie do sieci.

Oczywiście konieczna jest zmiana ustawy – Prawo energetyczne, która sprowadziłaby się do określenia charakteru prawnego warunków przyłączenia i zdefiniowania sytuacji braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Inwestorzy mają nadzieję, że ustawodawca dokona odpowiednich zmian przy okazji obecnych prac nad zmianą ustawy, prowadzonych w związku z implementacją do prawa polskiego Dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 r.

2 lata zgodnie z prawem ważne są warunki przyłączenia do sieci