Celem ustawy – Prawo atomowe powinno być stworzenie takich ram prawnych, które w trakcie budowy oraz funkcjonowania elektrowni jądrowych zapewnią ochronę ludzkiego zdrowia, środowiska, a także bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe. Swoim zakresem powinna ona obejmować zastosowanie energii jądrowej w takich dziedzinach, jak medycyna czy przemysł.

Przepisy techniczne

Przy tworzeniu prawa atomowego przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że przepisy techniczne nie zawsze mają ogólne zastosowanie w dziedzinie energii jądrowej. Mogą one dotyczyć tylko danego obszaru jej działalności. Ustawa powinna być sformułowana w taki sposób, aby odzwierciedlała ogólne wymagania obejmujące szeroki zakres interesu publicznego. Przepisy techniczne muszą zatem zostać poddane ocenie w celu ustalenia, czy podlegają temu obszarowi, czy też powinny dotyczyć wyłącznie poszczególnych rodzajów technologii jądrowych.

W praktyce ustawodawczej innych państw mających elektrownie jądrowe najczęściej spotyka się dwie możliwości regulacyjne tychże przepisów: zostają one ujednolicone w ustawie głównej (ustawa – Prawo atomowe) lub też uregulowane są w przepisach rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy. Zaletą drugiego rozwiązania jest elastyczność rozporządzeń, których częste nowelizacje mogą być podyktowane zmianami gospodarczymi bądź technologicznymi.

Opracowanie programu

Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej należałoby rozpocząć od stworzenia odpowiedniego programu jądrowego. Następnie specjalnie powołana w tym zakresie komisja legislacyjna lub niezależna grupa ekspertów powinna przeprowadzić analizę programu, mając na względzie jego ewaluację, wynikającą chociażby z powodu tempa zmian gospodarki światowej.

Ustawodawca musi pamiętać, iż wszystkie nieprzewidziane w programie plany lub idee związane z tą działalnością, nawet jeśli w przyszłości będą realizowane w dobrej wierze, mogą spowodować nieodwracalne szkody zarówno dla środowiska i ekonomii kraju, jak i jego bezpieczeństwa. Dlatego też program jądrowy powinien w sposób wielopłaszczyznowy obejmować rozwiązania regulacyjne w zakresie prowadzenia działań związanych z energetyką jądrową.

Nowe przepisy prawa atomowego powinny zostać opracowane na podstawie kompleksowej analizy wszystkich ustaw oraz rozporządzeń istotnych dla energetyki jądrowej. To zadanie nie będzie proste. W polskim systemie prawnym istnieje wiele regulacji, które nie są konkretnie ukierunkowane na działania związane z energetyką jądrową, ale po przeanalizowaniu mogą okazać się istotne do jej realizacji. Jako przykład można wskazać przepisy z zakresu obrotu gospodarczego, dotyczące pracowników, ochrony zdrowia, zagospodarowania przestrzennego, handlu międzynarodowego, badań naukowych oraz wielu innych dziedzin.