Tysiące osób zakładających swoją pierwszą w życiu działalność gospodarczą doświadczyły sytuacji, iż po zaledwie kilku dniach (a nawet jednym dniu) po rejestracji firmy w EDG zadzwonił do nich telefon z ofertą usług finansowych dla firm czy też oferty biznesowej operatora sieci komórkowej. Dzieje się tak, mimo iż osoby te nikomu (poza GUS, EDG, urzędem skarbowym, bankiem) swoich danych firmowych nie udostępniały. Telefony z ofertami mogą być uciążliwe zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podały swój adres domowy.

Dane osobowe

Z punktu widzenia prawa (art. 7a ust. 2 ustawy – Prawo działalności gospodarczej z 1999 roku, które traci moc z dniem 1 lipca 2011 r.) dane firm widniejące w ewidencji działalności gospodarczej są jawne, wobec czego dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W kwestii ochrony danych osobowym wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 28 listopada 2002 r. (sygn. akt II SA 3389/01) stwierdził, że ochrona prywatności przedsiębiorcy funkcjonującego w obrocie gospodarczym jest w zasadzie marginalna. Przedsiębiorca, którego dane osobowe indywidualne (adres, telefon etc.) są tożsame z danymi prowadzonej działalności gospodarczej, nie może jako osoba fizyczna domagać się ochrony. Dane te są bowiem wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Decydując się więc na utożsamianie tych danych, godzi się tym samym na szersze ich ujawnianie i słabszą ochronę.

Przeglądarki w internecie

Innym problemem jest zamieszczanie informacji o formie czy zakresie prowadzonej działalności w wyszukiwarkach internetowych, bazach danych bez zgody przedsiębiorców.

Bez sankcji za ujawnienie danych

Przyjmuje się, iż nie jest wymagane uzyskanie zgody przedsiębiorcy na umieszczenie w sieci jego danych, znajdujących się w EDG, czyli np. nazwy firmy, numeru PESEL, adresu, daty wpisu do ewidencji czy liczby zatrudnianych osób. Jawność ewidencji gospodarczej ma służyć bezpieczeństwu obrotu prawnego. Należy jednak pamiętać, iż to, że dane widniejące w EDG są dostępne w zasadzie każdemu, nie oznacza automatycznie, iż organ ewidencyjny może te dane rozpowszechniać. Jest to swego rodzaju dysonans prawny, a obecnie obowiązujące prawo nie nakłada na urzędników, np. przekazującym dane telemarketerom, w zasadzie żadnych sankcji.

UWAGA!

W przypadku gdy np. na którymś z serwisów internetowych zawierających dane firmy zauważyliśmy informacje, które godzą w dobra osobiste przedsiębiorcy (np. administrator strony dodał komentarz podważający rzetelność firmy czy też osobiste inwektywy pod adresem jej właściciela), wówczas przedsiębiorcy przysługuje cywilnoprawna droga ochrony dóbr osobistych od żądania przeprosin po dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.