GRAŻYNA RUCHEL

radca prawny z Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie pracy

Wierzycielowi – obok roszczenia pierwotnego, wynikającego np. z umowy sprzedaży lub pożyczki – przysługuje również nowe roszczenie wekslowe. Zaspokojenie wierzyciela może jednak nastąpić tylko raz, i to on decyduje, czy chce dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia na podstawie pierwotnego zobowiązania, czy na podstawie otrzymanego weksla. Jeśli zdecyduje się na to drugie rozwiązanie, sąd na jego pisemny wniosek zgłoszony w pozwie rozpozna sprawę w postępowaniu nakazowym. Należy pamiętać, że podstawą żądania może być tylko weksel należycie wypełniony, którego prawdziwość i treść nie nasuwa wątpliwości. Do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów uzasadniających roszczenie – jeśli przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z treści weksla. Jeżeli pozew odpowiada wymogom formalnym, został należycie opłacony, załączono do niego oryginał weksla i inne dokumenty, udowadniając całość dochodzonego przez powoda roszczenia, sąd wyda nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności staje się on tytułem wykonawczym, na podstawie którego może być wszczęta egzekucja sądowa.

Na co należy uważać, aby nie utracić prawa do dochodzenia zobowiązania wekslowego?

Dla ważności zobowiązania wekslowego wymagane jest zachowanie formy pisemnej weksla o treści ściśle ustalonej przez przepisy prawa wekslowego oraz złożenie podpisu. W przypadku najczęściej spotykanego weksla własnego in blanco na wekslu musi znajdować się co najmniej podpis wystawcy złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Podpis musi być umieszczony na pierwszej stronie weksla i obejmować całą jego treść. Konieczne jest, aby był to podpis własnoręczny, ale prawo wekslowe określa także formę składania podpisu przez osoby niepiśmienne oraz niemogące pisać. Osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, sama podpisuje weksel, umieszczając na nim co najmniej swoje nazwisko. Inaczej jest w przypadku osób prawnych. Wystawiają one weksel, działając przez swoje organy, upoważnione do składania oświadczeń woli w ich imieniu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy żądanie zapłaty wymagalnej sumy wekslowej jest ograniczone w czasie?

Czy weksle trzeba wystawiać na urzędowych blankietach, czy można także samodzielnie na kartce papieru? Czy jest jakaś opłata skarbowa od wystawienia weksla?

Ważność weksla zależy od jego prawidłowego wypełnienia, co nie jest wcale prostą kwestią. Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony weksel?

Jakie konsekwencje niesie ze sobą brak daty płatności weksla lub miejsca, gdzie to ma nastąpić?

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy zabezpieczający transakcje wekslami i jakie są konsekwencje ich błędów?

Czy przedsiębiorca może uzależniać zapłatę sumy wekslowej od spełnienia jakiegokolwiek warunku, np. że jego kontrahent nie będzie w stanie upadłości?

Co będzie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zgłosi się w dniu wymagalności sumy weksowej, a trasat będzie się uchylał od jego zapłaty?