Wojewoda jest także odpowiedzialny za wydanie decyzji o wysokości odszkodowania za wywłaszczenie. Wysokość odszkodowania powinna być równa wartości wywłaszczanej nieruchomości z dnia wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania. Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi.

TRYB WYDAWANIA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

1. Spółka celowa składa wniosek do wojewody

2. Wojewoda wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej

3. Wojewoda dokonuje zawiadomienia o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędów

4. Wojewoda ma 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku na wydanie decyzji lokalizacyjnej

5. Wojewoda doręcza wydaną decyzję wnioskodawcy

6. Wojewoda dokonuje zawiadomienia o wydaniu decyzji i jej treści pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędów