statystyki

Jak założyć księgę wieczystą

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz16.05.2008, 03:00; Aktualizacja: 01.09.2015, 15:43

Każda nieruchomość powinna mieć księgę wieczystą. Dlatego zakłada się ją dla nieruchomości, która do tej pory nie miała księgi wieczystej albo jej księga zaginęła lub uległa zniszczeniu.

Reklama


Reklama


RAPORT

Dla nieruchomości, która do tej pory nie ma księgi wieczystej, należy ją założyć i prowadzić. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania w niej pierwszego wpisu. Wpis dokonywany jest na wniosek złożony na urzędowym formularzu. Natomiast organem prowadzącym księgę wieczystą jest sąd rejonowy, tzw. wydział wieczystoksięgowy.

Księga wieczysta ma cztery działy

Księgi wieczyste prowadzone są po to, aby ustalić stan prawny: nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Księga prowadzona jest dla konkretnej nieruchomości i stanowi coś w rodzaju rejestru, w którym wpisuje się informacje o stanie prawnym nieruchomości.

Ważne!

Księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości, a nie dla konkretnego właściciela. Dlatego prawo własności nieruchomości należy wykazać tylko w jednej księdze wieczystej

Księga wieczysta ma cztery działy i do każdego z nich dokonuje się wpisu. W dodatku dział pierwszy dzieli się na dwa działy. Są to:

• dział I-0 Oznaczenie nieruchomości. Zamieszcza się w nim dane pochodzące z ewidencji gruntów, które umożliwiają dokładne oznaczenie nieruchomości,

• dział I-Sp Spis praw związanych z własnością. W tym dziale są wpisywane ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości.

Natomiast do działu drugiego wpisuje się oznaczenie właściciela albo właścicieli tej nieruchomości lub użytkownika wieczystego.

Z kolei dział trzeci zawiera wpisane ograniczone prawa rzeczowe, z wyjątkiem hipotek, a także ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym. Obejmuje też prawa osobiste i roszczenia, które ciążą na nieruchomości, ale bez roszczeń dotyczących hipoteki.

W dziale czwartym są wpisane hipoteki. Dokładnie zostają tam określone wysokości hipotek, waluta, zakres i rodzaj, a także pierwszeństwo i ewentualne inne cechy hipotek.

Wpisów do księgi dokonuje sędzia albo referendarz w postępowaniu wieczysto-księgowym na podstawie złożonych wniosków. Tylko w wyjątkowych przypadkach wpis dokonywany jest z urzędu.

- Od wpisu oraz od oddalenia wniosku o wpis wnioskodawcy oraz uczestnicy postępowania wieczysto-księgowego mogą wnieść apelację do sądu okręgowego lub skargę na orzeczenie referendarza do sądu rejonowego, w którym on orzeka - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z kancelarii radców prawnych Biernaccy.

Treść księgi wieczystej

- Zdarza się, że to samo prawo własności zostało wpisane do kilku ksiąg wieczystych. Wtedy trzeba wszcząć proces o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - wyjaśnia Wojciech Biernacki.

Zdarza się też, że przy przenoszeniu treści wieczystej do komputera, czyli z dotychczasowej księgi do struktury informatycznej, występują pomyłki lub błędy, np. w nazwisku wpisanego do niej właściciela nieruchomości. Wtedy należy domagać się sprostowania ich. Są one zawsze prostowane z urzędu na koszt sądu - dodaje Wojciech Biernacki.

Informacje o tym, jakie prawa i informacje zostały wpisane do księgi wieczystej, może uzyskać każdy. Wpisy do ksiąg wieczystych są jawne. W praktyce oznacza to, że każdy w obecności pracownika sądu ma prawo zapoznać się z ich treścią. Powinien to jednak zrobić na miejscu w sądzie, ponieważ księgi wieczystej nie można wynosić poza wydział wieczystoksięgowy.

Natomiast akta księgi wieczystej może przeglądać tylko osoba mająca w tym interes prawny oraz notariusz. Akta prowadzone są przy każdej księdze wieczystej. Znajdują się w nich dokumenty i pisma, które są podstawą wpisów w księdze. Nie są więc objęte zasadą pełnej jawności.

Istotną zasadą w obrocie nieruchomościami jest domniemanie zgodności wpisów do księgi wieczystej ze stanem prawnym. Aż do momentu, w którym zostaje udowodnione, że treść tego wpisu nie jest zgodna z rzeczywistością, przyjmuje się, że prawa wpisane do księgi wieczystej istnieją, a wykreślone z niej nie istnieją. Ta niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może zostać usunięta jedynie w drodze procesu.

Ustalenia dotyczące zgodności treści księgi wieczystej są bardzo istotne, ponieważ istnieje zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

- Oznacza ona, że w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym rozstrzyga treść księgi.

Natomiast ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed prawami rzeczowymi, które nie zostały do niej wpisane.

Ujawnienie w księdze wieczystej niektórych praw i roszczeń powoduje, że są one skuteczne również względem każdego następnego właściciela tej nieruchomości. Zasada ta dotyczy na przykład każdego ujawnionego prawa najmu albo pierwokupu.

Natomiast każdy kolejny właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie przysługującego mu prawa własności w księdze wieczystej. Gdyby nie dopełnił swojego obowiązku, a osoba trzecia doznała z tego tytułu szkody, to wówczas ponosi on odpowiedzialność za tę szkodę.

W dodatku sąd opieszałemu właścicielowi może nawet wymierzyć grzywnę, aby spowodować ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej.

Informatyzacja ksiąg wieczystych

Nowe księgi wieczyste zakłada się i prowadzi w formie elektronicznej. Natomiast treść starych ksiąg wieczystych prowadzonych do tej pory w formie papierowej przenosi się do formy elektronicznej w drodze tzw. migracji. Księgi te zostają więc zinformatyzowane.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że przeniesienie treści księgi wieczystej do systemu informatycznego poprawi skuteczność rejestracji praw własności nieruchomości, podniesie wiarygodność zapisów ksiąg wieczystych, usprawni postępowania dotyczące ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ich. Istotne jest też ułatwienie centralnego dostępu do ksiąg wieczystych.

Wpisy do księgi wieczystej

Wpisy do księgi wieczystej dokonywane są na wniosek albo z urzędu. Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której ma wpis nastąpić, a nawet wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może zostać wpisane do księgi wieczystej.

Również notariusz może przekazać sądowi wpis aktu notarialnego zawierający wniosek osoby uprawnionej o dokonanie wpisu.

Wniosek może zostać wpisany na podstawie następujących dokumentów:

• akt notarialny lub inny dokument z podpisem notarialnie poświadczonym,

• orzeczenie sądowe (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu),

• decyzje administracyjne (np. o wywłaszczeniu nieruchomości),

• inne dokumenty (np. geodezyjne).

Wpis do księgi wieczystej może zostać dokonany nawet wówczas, gdy wnioskodawca zmarł.

CO TO SĄ ZBIORY DOKUMENTÓW

Zbiorów dokumentów nie można mylić z aktami prowadzonymi przy każdej księdze wieczystej. Niektóre nieruchomości zamiast księgi wieczystej mają założony przed laty zbiór dokumentów. Takie zbiory prowadzone są do tej pory dla tych nieruchomości, które nie mają jeszcze założonej księgi wieczystej. Wynika z nich stan prawny nieruchomości, czyli stan własności i wszelkie obciążenia. Teraz dla nieruchomości nie zakłada się nowych zbiorów dokumentów, lecz tylko księgi wieczyste. Jednak te zbiory, które nadal istnieją, zachowują znaczenie prawne.

OPŁATY OD ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ

• 30 zł - odpis zwykły księgi wieczystej

• 60 zł - odpis zupełny księgi wieczystej

• 10 zł - zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) opłaty należy uiszczać na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.

RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĄG WIECZYSTYCH

Kupujący nieruchomość nabył jej własność od osoby ujawnionej w księdze wieczystej jako właściciel. Stał się jej właścicielem nawet wówczas, gdyby osoba wpisana do księgi wieczystej właścicielem tej nieruchomości w rzeczywistości nie była. Na tym polega rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • zdenerwowany(2008-06-17 21:03) Odpowiedz 00

  A co ma zrobić człowiek, gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej a jedynie zbiór dokumentów i gdy nie ma się gotówki, to trzeba wziąć kredyt, a bank nie udzieli kredytu bez odpisu księgi wieczystej. Zatem najpierw trzeba złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej. I tu zaczynają się schody. Sąd informuje, że na księgę trzeba czekać 4 miesiące. Przecież to skandal. To oznacza, że być może do tego domu wprowadzimy się za pół roku do tego, na dodatek zimą. Jeżeli jest zbiór dokumentów, który zachowuje znaczenie prawne, dlaczego banki upierają się przy księgach wieczystych i tak opóźniają sprawę? O sądach nie wspomnę...

 • Józef@-cd(2008-05-16 08:10) Odpowiedz 00

  Co z tego, że pańtwo PRL w 1972 r przekazało, mi bezumownie pas gruntu z nieruchomości państwowej ( Skarb Państwa - bez księgi wieczystej ) na skutek niezrealizowanego planu zagospodarowania przestrzennego ( niezrealizowanej ulicy dojazdowej ) , którym władam ( jako wjazd do garażu), jak za naszymi plecami wykonane czynności przez Urząd Rejonowy ( organ starosty ) dokonał czynności z organami pańtwowymi ( poświadczenie nieprawdy ) i dopiero w 1999 r. założył KW.
  Dokonane czynności Starosty w imieniu Skarbu Państwa ( poza naszymi plecami ) doprowadziły:
  - do założenia nowej KW z poświadczeniem nieprawdy poprzez czynności geodety i organu poświadczającego stan faktycznego użytkowania
  - do skomunalizowania nieruchomości
  - do oddania w użytkowanie wieczyste mieruchomości aktem notarialnym
  - przez osiem lat toczymy spór z gminą, Skarbem Państwa
  A poprzez te matactwa demokratycznych organów państwa (ciągłośc władzy państwa) doprowadziły do użerania się z państwem. Oto samowola urzędnicza.

 • Józef@(2008-05-16 08:03) Odpowiedz 00

  Starostowie nie badają stanu prawnego nieruchomości, a wyrysowują nowe wypisy bez sprawdzenia stanu na gruncie. Czynności te wykonywane są zza biurka przez geodetów i organy geodezyjne i kartograficzne dokumentują te zmiany z naruszeniem praw innych stron ( które już nie są stronami - bo wykonano to za ich plecami ). A więc organy geodeci i organy geodezyjne poświadczają nieprawdę i tym faktem zakładają KW - czym wprowadzają sądy ksiąg wieczystych w bląd - czyli poświadczają nieprawdę. Obywatele muszą dochodzić swoich praw - ale organy niedopuszczają obywateli do dokumentów archiwalnych. Sprawy toczą się latami - a obywatel ponosi koszty w dochodzeniu swoich praw a zwłaszcza w poszukiwaniu ustaw zaszłych i udawadnianie swoich praw. Organy państwa ( Skarb Państwa, Starostowie, Gminy ) pozakładali nowe KW i obywatel nie ma możliwości wykazania przed sądem cywilnym swoich praw, bo są ten nie może zmienić decyzji administracyjnej. Oto jak są przejmowane prawa innych na Skarb Pańtwa.

 • Stasias(2011-12-19 18:39) Odpowiedz 00

  W 1972 roku został nadany akt własności ziemi na podstawie darowizny/był spisany przy świadkach testament,który nie został ujawniony sądownie ani notarialnie/. W dokumentacji sądu brak wpisu nowego właściciela .Akt notarialny widnieje na osobę zmarłą w 1964 roku.W trakcie spisywania aktu własności na terenie nieruchomości zamieszkiwała osoba którą pominięto przy dostarczeniu informacji o zmianie statusu własności.Nadmieniam ,iż testament został spisany w 1964 roku ,nie obejmował 2 osób małoletnich /przed 18 rokiem życia/. Proszę o podpowiedz jaki jest status prawny danej nieruchomości oraz czy osoby małoletnie pominięte w testamencie mają jakieś prawo o ubieganie się tzw.zachowku.

 • RWD(2008-05-16 08:12) Odpowiedz 01

  A co ma zrobić obywatel jak pańtwo nie szanuje prawa nabytych przez obywatela ( brak odpowiedniej wiedzy prawnej ) a pańtwo za plecami - rękoma geodety wprowadza zmiany bez zasięnięcia wiedzy archiwalnej i urząd zakłada księgę wieczystą. Przecież takie działnia pańtwa niczym się nie różnią od Dekretu z 1946 r. - prawo silniejszego. To jest chańba pańtwa demokratycznego co się wyprawia teraz. Obywatel jest traktowany jako intruz, który dochodzi swoich praw a organy nie podejmują żadnych czynności wyjaśniających. Oto obecne prawo państwa - kombinacje, mataczenie, wprowadzanie w błąd, poświadczanie nieprawdy - a więc prawo silniejszego.
  Oto następny szczyt bezprawia.
  Najwięszym złodziejem jest "Pańtwo" bo za plecami obywateli Starostowie zakładają KW po zleconych zadaniach geodetom, którzy wykonują czynności zza biurka a nie z natury. Starostowie zakładają KW i komunalizują nieruchomości i sprzedają ją innym osobom - bez jakiejkolwiek wiedzy. To jest draństwo - grabież w biały dzień. Spróbuj odkręcić KW - co teraz zrobić.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama